Start arrow Statut Szko造
Statut Naszej Szko造 Drukuj Pole znajomemu
Redaktor: Nauczyciel informatyki   

STATUT
PUBLICZNEJ SZKOΧ PODSTAWOWEJ
W BΜTNICY STRZELECKIEJ

 

tekst ujednolicony

"Szko豉 uczniem stoi, on jest jej najwi瘯szym dobrem i stanowi o jej warto軼i."

Statut Publicznej Szko造 Podstawowej im Ludowego Wojska Polskiego w B這tnicy Strzeleckiej zosta zaakceptowany przez Rad Pedagogiczn Szko造, Uchwa陰 Nr 2/2007/2008 z dnia 31.08.2007r.

 

ZAWARTO汎 STATUTU:

 

Rozdzia  I – POSTANOWIENIA  OGÓLNE.  

Rozdzia  II  - CELE I ZADANIA  SZKOΧ.

Rozdzia  III – ORGANY  SZKOΧ:

·        dyrektor,

·        zespó doradczy dyrektora szko造,

·        rada pedagogiczna,

·        regulamin rady pedagogicznej,

·        rada rodziców,

·        samorz康 uczniowski,

·        regulamin samorz康u uczniowskiego.

Rozdzia  IV – ORGANIZACJA SZKOΧ:

·        regulamin biblioteki szkolnej,

·        regulamin 鈍ietlicy szkolnej.

Rozdzia  V – NAUCZYCIELE, PRACOWNICY SZKOΧ, RODZICE.

Rozdzia  VI – UCZNIOWIE.

Rozdzia  VII – RODZICE:

·        plan wspó逍racy.

Rozdzia  VIII – FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM.

Rozdzia  IX -  ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW.

Rozdzia  X – POSTANOWIENIA KO哸OWE.

 

 

ZAㄐCZNIKI:

1.Aneks Nr 1/2006/2007.

2.Uchwa豉 Nr 11/2006/2007 z dnia 18.06.2007 roku.

 

 

Rozdzia I

 

POSTANOWIENIA   OGÓLNE

 

§ 1

 

1.Publiczna Szko豉 Podstawowa w B這tnicy Strzeleckiej jest szko陰 publiczn, prowadzon przez Gmin Strzelce Opolskie.

 

§  2

 

2.Do szko造   ucz瘰zczaj  dzieci zamieszkuj帷e miejscowo軼i w obwodzie szko造 tj. B這tnic Strzeleck, P逝積ic  i  Warm徠owice.

3.Dowóz uczniów z P逝積icy i Warm徠owic zorganizowany jest przez Gminny Zarz康 O鈍iaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich zgodnie z art. 17 Ustawy o Systemie O鈍iaty z dnia 7 wrze郾ia 1991 r.

 

§  3

 

Ilekro  w dalszych przepisach Statutu jest mowa o :

1) szkole – nale篡 rozumie przez to Publiczn Szko喚 Podstawow w B這tnicy Strzeleckiej,

2) dyrektorze – nale篡 przez to rozumie Dyrektora Publicznej Szko造 Podstawowej B這tnicy Strzeleckiej,

3) organie prowadz帷ym – nale篡 przez to rozumie Gmin Strzelce Opolskie,

4) organie sprawuj帷ym nadzór pedagogiczny – nale篡 przez to rozumie Kuratorium O鈍iaty w Opolu,

5) nauczycielu – nale篡 przez to rozumie nauczyciela w rozumieniu przepisów ustawy -  Karta Nauczyciela lub wychowawc i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkole,

6) rodzicach – nale篡 przez to rozumie rodziców lub prawnych opiekunów uczniów  lub wychowanków szko造,

7) ustawie – nale篡 przez to rozumie ustaw z dnia 7 wrze郾ia 1991 roku o systemie o鈍iaty 

(Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z pó幡iejszymi zmianami).

 

 

§ 4

 

1.Siedzib Publicznej Szko造 Podstawowej jest budynek po這穎ny

w B這tnicy Strzeleckiej przy ulicy Toszeckiej 19.

 

 

§ 5

 

1.      Nazwa szko造: Publiczna Szko豉 Podstawowa w B這tnicy Strzeleckiej im. Ludowego Wojska Polskiego .

 

§ 6

 

1.   Czas trwania cyklu kszta販enia wynosi:

a)      6 lat, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania,

b)       kszta販enie w szkole odbywa si w dwóch etapach:

·        I etap edukacyjny obejmuje klasy I-III – kszta販enie zintegrowane. Zaj璚ia edukacyjne prowadz nauczyciele wed逝g ustalonego przez siebie planu, dostosowuj帷  czas zaj耩  i przerw do aktywno軼i uczniów.

·        II etap edukacyjny obejmuje klasy IV – VI, w którym realizacja programu nauczania odbywa si podczas lekcji  przedmiotowych lub w  blokach przedmiotowych.

c)      pocz患szy od II etapu edukacyjnego  wprowadza si, obok przedmiotów i bloków przedmiotowych, 軼ie磬i edukacyjne. Realizacj 軼ie瞠k edukacyjnych prowadzonych w szkole opracowuje  Rada Pedagogiczna.

2.  Zaj璚ia dydaktyczne odbywaj si na  jedn zmian.

3.  Organizacj roku szkolnego okre郵a Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporz康zenia.

4.   Nauka prowadzona jest w j瞛yku polskim.

 

Rozdzia   II

 

CELE  I  ZADANIA   SZKOΧ

 

§ 7

 

Do   zada   i  celów szko造 nale篡 w szczególno軼i :

1.      Umo磧iwienie  uczniom zdobycia wiedzy i umiej皻no軼i niezb璠nych do napisania sprawdzianu VI- klasisty oraz uzyskania  鈍iadectwa uko鎍zenia szko造 podstawowej.

2.      Zapewnienie uczniom, w szczególno軼i, nauki poprawnego i swobodnego wypowiadania si, pisania, czytania ze zrozumieniem, rachowania, twórczego my郵enia, rozwijania umiej皻no軼i poszerzania wiedzy, poszukiwania rozwi您ania i dochodzenia do rozumienia tre軼i,  a nie tylko  do pami璚iowego ich opanowania.

3.      Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów.

4.      Nabywanie umiej皻no軼i efektywnego wspó責zia豉nia w grupie, budowania wi瞛i mi璠zyludzkich, skutecznego dzia豉nia na gruncie obowi您uj帷ych norm i warto軼i.

5.      Kszta販enie umiej皻no軼i odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych  do鈍iadcze i nawyków.

6.      Kszta速owanie 鈔odowiska wychowawczego w zgodzie z Ustaw o Systemie O鈍iaty, Programem Wychowawczym Szko造 oraz ze Szkolnym Programem Profilaktycznym.

7.Umo磧iwienie uczniom podtrzymanie to窺amo軼i narodowej, religijnej, etnicznej, j瞛ykowej i kulturowej. 

§ 8

 

Cele i  zadania  szko豉  realizuje w szczególno軼i poprzez :

1.      Zapewnienie publicznego, bezp豉tnego nauczania dzieciom podlegaj帷ym obowi您kowi szkolnemu.

2.      Prowadzenie zaj耩 edukacyjnych.

3.      Zatrudnianie nauczycieli posiadaj帷ych kwalifikacje okre郵one w odr瑿nych przepisach.

4.      Realizowanie ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu podstawowych programów nauczania przedmiotów obowi您kowych obejmuj帷ych ca陰 dzia豉lno嗆 szko造 z punktu widzenia  dydaktycznego.

5.      Realizowanie Programu Wychowawczego Szko造, który opisuje w sposób ca這軼iowy wszystkie tre軼i i dzia豉nia o charakterze wychowawczym.

6.      Realizowanie Szkolnego Programu Profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 鈔odowiska, który opisuje w sposób ca這軼iowy wszystkie tre軼i i dzia豉nia o charakterze profilaktycznym skierowane  do uczniów, nauczycieli i rodziców.

7.      Zapewnienie opieki nad uczniami w czasie zaj耩 obowi您kowych, nadobowi您kowych, pozalekcyjnych.

8.      Organizowanie kó貫k zainteresowa przedmiotowych, artystycznych i innych.

9.      Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych oraz wycieczek z projektem edukacyjnym.

10.  Prowadzenie lekcji religii i prowadzenie zaj耩 „wychowania do 篡cia w rodzinie” na podstawie pisemnej deklaracji o udziale dziecka w zaj璚iach.

11.  Prowadzenie lekcji j瞛yka niemieckiego jako j瞛yka ojczystego na podstawie pisemnej deklaracji rodziców.

12.  Zapewnienie opieki higieniczno – lekarskiej, wspó逍raca z O鈔odkiem „MEDAM” w B這tnicy Strzeleckiej i  „VITA- DENT” w Strzelcach Opolskich.

13.  Pomaganie uczniom maj帷ym trudno軼i w nauce w ramach zaj耩 dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacyjnych i korekcyjno – kompensacyjnych za zgod rodziców.

14.  Zapewnienie w豉軼iwej opieki uczniom, a w szczególno軼i uczniom doje盥瘸j帷ym  po zaj璚iach lekcyjnych  w ramach zaj耩 wychowawczych odbywaj帷ych si w 鈍ietlicy szkolnej.

15.  Dbanie o prawid這w postaw uczniów w trakcie zaj耩 z gimnastyki korekcyjnej.

16.  Wspó逍rac z Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn w Strzelcach Opolskich w celu udzielania uczniom odpowiedniej pomocy pedagogicznej i psychologicznej,

17. Wspó責zia豉nie z rodzicami uczniów [ Regulamin Rady Rodziców] .

 

§ 9

 

Do realizacji celów i zada   statutowych  szko豉 posiada :

 

1.     Po這穎ny przy ulicy Toszeckiej 19 budynek, w którym znajduj si klasopracownie przedmiotowe, biblioteka szkolna, 鈍ietlica, stoówka, gabinet pedagoga oraz  sala audiowizualna, pomieszczenia biurowe i sanitariaty.

2.     Boisko szkolne.

3.     Sal gimnastyczn.

 

§ 10

 

1.W celu realizacji zada okre郵onych w paragrafach 7,8 szko豉 zatrudnia nauczycieli posiadaj帷ych wykszta販enie co najmniej wy窺ze i inne kwalifikacje okre郵one odr瑿nymi przepisami oraz pracowników administracji i obs逝gi.

 

§ 11

 

1.Uczniowie mog korzysta z pomocy pedagogicznej udzielanej przez zatrudnionego w szkole pedagoga.

§ 12

 

1.      W szkole dzia豉 鈍ietlica dla uczniów, zapewniaj帷a opiek nad uczniami w czasie oczekiwania na zaj璚ia lub odjazd autobusu szkolnego.

 

 

§ 13

 

1.      W szkole dzia豉 biblioteka szkolna wraz z czytelni w godzinach umo磧iwiaj帷ych uczniom i nauczycielom korzystanie z ksi璕ozbioru.

 

Rozdzia  III

 

ORGANY   SZKOΧ

 

§ 14

 

Statut  szko造 podstawowej okre郵a kompetencje, zasady wspó責zia豉nia organów szko造 oraz sposób rozwi您ywania sporów mi璠zy nimi w szczególno軼i przez:

1.      Zapewnienie ka盥emu z nich mo磧iwo軼i dzia豉nia i podejmowania decyzji w granicach kompetencji okre郵onych Ustaw o Systemie  O鈍iaty.

2.      Umo磧iwienie rozwi您ywania sytuacji konfliktowych wewn徠rz szko造.

3.      Zapewnienie bie膨cej wymiany informacji pomi璠zy organami szko造 o podejmowanych i planowanych dzia豉niach lub decyzjach.

 

§ 15

 

Ustala si nast瘼uj帷e zasady wspó責zia豉nia organów szko造:

1.      Ka盥y organ szko造 planuje swoj dzia豉lno嗆 na rok szkolny. Plany powinny by uchwalone do ko鎍a wrze郾ia.

2.      Ka盥y organ szko造, po analizie planów dzia豉nia pozosta造ch organów, mo瞠 w陰czy si do rozwi您ywania konkretnych problemów szko造.

3.      Organy szko造  mog zaprasza na swoje zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i pogl康ów.

4.      Ka盥y cz這nek spo貫czno軼i szkolnej ma prawo do poszanowania swojej godno軼i, swego dobrego imienia oraz swej warto軼i osobistej ze strony wszystkich pozosta造ch.

5.      Ka盥y cz這nek spo貫czno軼i szkolnej ma obowi您ek poszanowania cudzej godno軼i  i w豉sno軼i.

6.      Nikt nie ma prawa wykorzystywania swej przewagi wieku, funkcji lub si造 fizycznej do naruszania godno軼i i praw innego cz這wieka.

 

§ 16

Organami szko造 s:

1.      Dyrektor szko造

2.      Rada Pedagogiczna

3.      Samorz康 Uczniowski

4.      Rada Rodziców

Kompetencje poszczególnych organów s zgodne z Ustaw o Systemie O鈍iaty.

 

DYREKTOR SZKOΧ

 

§ 17

Dyrektor szko造:

a)      kieruje bie膨c dzia豉lno軼i dydaktyczno-wychowawcz szko造 oraz reprezentuj j na zewn徠rz,

b)      przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

c)      opracowuje projekt organizacyjny szko造 i przedstawia go  Radzie Pedagogicznej,

d)      sprawuje nadzór pedagogiczny w szkole,

e)      decyduje o przyj璚iu do szko造 uczniów spoza obwodu,

f)        realizuje uchwa造 Rady Pedagogicznej podj皻e w ramach jej kompetencji i zdaje sprawozdanie z ich realizacji,

g)      dysponuje 鈔odkami finansowymi okre郵onymi w planie finansowym szko造 i odpowiada za ich prawid這we wykorzystanie,

h)      organizuje administracyjn, finansow i gospodarcz obs逝g szko造, a w szczególno軼i :

·        zarz康za maj徠kiem szko造,

·        nadzoruje prac sekretariatu szko造,

·        organizuje przegl康y stanu technicznego obiektu szkolnego oraz prace konserwatorsko – remontowe,

·        przygotowuje przydzia造 czynno軼i pracowników administracji i obs逝gi,

·        wykonuje inne dzia豉nia wynikaj帷e z przepisów szczególnych,

·        jest kierownikiem zak豉du pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pozosta造ch pracowników,

·        zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szko造,

·        przyznaje nagrody i wymierza kary porz康kowe nauczycielom i innym pracownikom szko造,

·        wyst瘼uje z wnioskami, po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznacze ,nagród i innych wyró積ie dla nauczycieli i innych pracowników szko造,

·        udziela urlopów nauczycielom i innym pracownikom szko造,

·        wstrzymuje wykonanie uchwa niezgodnych z przepisami prawa,

·        o wstrzymaniu wykonania uchwa造  niezw這cznie zawiadamia organ prowadz帷y szko喚 oraz organ sprawuj帷y nadzór pedagogiczny,

i)        w wykonywaniu swoich zada wspó逍racuje z Rad Pedagogiczn, Rad Rodziców,     Samorz康em Uczniowskim,

j)        podejmuje decyzje o zawieszeniu zaj耩 dydaktycznych z zachowaniem warunków okre郵onych  odr瑿nymi przepisami,

k)      dokonuje oceny pracy nauczycieli,

l)        rozstrzyga sprawy sporne mi璠zy organami,

m)    prowadzi dokumentacj szkoln zgodnie z odr瑿nymi przepisami

n)      ma obowi您ek podj望 dzia豉nia organizacyjne umo磧iwiaj帷e obrót u篡wanymi podr璚znikami na terenie szko造,

o)      ma obowi您ek umo磧iwi przeprowadzenie wyborów rady rodziców na pierwszym zebraniu rodziców w ka盥ym roku szkolnym,

p)      dyrektor szko造 po zasi璕ni璚iu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do u篡tku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela zestaw podr璚zników  i podaje do publicznej wiadomo軼i do dnia 15 czerwca br.

q)      ustala w uzgodnieniu z organem sprawuj帷ym nadzór pedagogiczny, program wychowawczy szko造 lub program profilaktyczny, je瞠li rada rodziców w ci庵u 30 dni od rozpocz璚ia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z rad pedagogiczn w sprawie takich programów,

r)       okre郵a w porozumieniu z rad rodziców wzór jednolitego stroju, jaki s zobowi您ani nosi uczniowie na terenie szko造 oraz mo瞠 w porozumieniu z rad rodziców okre郵i sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szko造 nie wymaga noszenia  przez niego obowi您uj帷ego stroju, wyszczególniaj帷 je „obowi您ki ucznia”-§ 44,

s)       udziela zgody na podjecie dzia豉lno軼i w szkole przez stowarzyszenie lub organizacj, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szko造 lub rady rodziców.

 

Szczegó這wy zakres obowi您ków i kompetencji dyrektora okre郵aj odr瑿ne przepisy.

W celu zasi璕ni璚ia opinii w sprawach bie膨cych dotycz帷ych funkcjonowania placówki dyrektor powo逝je Zespó Doradczy spo鈔ód cz這nków rady pedagogicznej.

Zadania i uprawnienia zespo逝 zawarto w Za陰czniku nr  11.

 

ZESPÓ  DORADCZY   DYREKTORA  SZKOΧ

 

1.Sk豉d  zespo逝:

-         zespó tworzy 3 nauczycieli PSP w B這tnicy Strzeleckiej, którzy spo鈔ód siebie wybieraj przewodnicz帷ego.

2.Kadencja zespo逝:

-         o sk豉dzie zespo逝 decyduje dyrektor szko造,

-         kadencja zespo逝 trwa jeden rok szkolny.

3.Cel:

-         celem powo豉nia zespo逝 jest pomoc udzielana dyrektorowi poprzez opiniowanie szerokiego wachlarza spraw zwi您anych z prowadzeniem placówki szkolnej.

Przedstawiciele zespo逝 mog w szczególno軼i:

-         sk豉da propozycje tematów, zagadnie szkole i narad,

-         wnioskowa i opiniowa pracowników placówki do nagród i odznacze,

-         opracowa harmonogram imprez szkolnych oraz kalendarza roku szkolnego,

-         zg豉sza propozycje wspó逍racy z miejscowym  鈔odowiskiem jak i innymi placówkami szkolnymi i nie tylko,

-         wskazywa mo磧iwo軼i i poszukiwa dotarcia do mo磧iwo軼i pozyskiwania 鈔odków pozabud瞠towych,

-         zespó podejmuje tematy wskazane przez dyrektora lub podejmuje je z w豉snej inicjatywy.

Dyrektor rozwa瘸 przedstawione propozycje i w ich przedmiocie podejmuje ka盥orazowo suwerenn jednoosobow decyzj.

 

RADA  PEDAGOGICZNA

 

§ 18

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szko造  w zakresie realizacji  jej statutowych zada dotycz帷ych kszta販enia, wychowania, opieki i organizacji szko造.

1.         W sk豉d Rady Pedagogicznej wchodz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2.         Przewodnicz帷ym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szko造.

3.         Zebrania Rady Pedagogicznej zwo逝je Przewodnicz帷y Rady Pedagogicznej na siedem dni przed terminem, nie dotyczy to przypadku posiedzenia nadzwyczajnego.

4.         Zebrania Rady  Pedagogicznej zwo造wane s z inicjatywy przewodnicz帷ego oraz      na pisemny wniosek 30 % liczby cz這nków Rady Pedagogicznej lub na wniosek organu sprawuj帷ego nadzór pedagogiczny.

5.         W zebraniach Rady Pedagogicznej mog bra udzia z g這sem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodnicz帷ego za zgod lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzysze i innych organizacji,  w szczególno軼i  organizacji harcerskich.

6.         Obecno嗆 i aktywne uczestnictwo cz這nków Rady Pedagogicznej na posiedzeniach s obowi您kowe.

7.         Do kompetencji stanowi帷ych Rad Pedagogiczn nale膨:

·        Zatwierdzanie planów pracy.

·        Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

·        Podejmowanie uchwa w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych.

·        Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

·        Podejmowanie uchwa w sprawie skre郵enia z listy uczniów.

Szczegó這we kompetencje i prawa, obowi您ki cz這nka rady okre郵aj odr瑿ne przepisy.

8.         Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególno軼i:

·        Organizacj pracy szko造, w tym tygodniowy rozk豉d zaj耩 edukacyjnych.

·        Projekt planu finansowego szko造.

·        Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze i nagród i innych wyró積ie.

·        Projekt dyrektora w sprawie przydzia逝 nauczycielom sta造ch prac i zaj耩 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p豉tnych zaj耩 dydaktycznych, wychowawczych

·        i opieku鎍zych.

9.         Zebrania Rady Pedagogicznej s protoko這wane przez osob wskazan przez dyrektora szko造.

10.     Cz這nkowie Rady Pedagogicznej s zobowi您ani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mog narusza dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a tak瞠 nauczycieli i innych pracowników szko造.

11.     Uchwa造 Rady Pedagogicznej podejmowane s zwykle wi瘯szo軼i g這sów  w obecno軼i dwóch trzecich jej cz這nków.

12.     Rada Pedagogiczna ustala szczegó這wy regulamin swojej dzia豉lno軼i [Regulamin Rady  Pedagogicznej – Za陰cznik nr 4].

13.     Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt  zmian w statucie szko造 i uchwale je.

14.     skre郵ony (uchylony na rzecz prawa nauczyciela do wyboru podr璚znika spo鈔ód  dopuszczonych dom u篡tku  szkolnego, uchylone  kompetencje na rzecz zadania dyrektora o dopuszczeniu zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do u篡tku szkolnego po zasi璕ni璚iu opinii rady pedagogicznej (art. 22a ust.1 UoSO)

 

 

Publiczna Szko豉 Podstawowa w B這tnicy Strzeleckiej

ul. Toszecka 19

47-134 B這tnica Strzelecka

 

REGULAMIN 

 

RADY  PEDAGOGICZNEJ

 

1.       Rada Pedagogiczna  jest kolegialnym organem szko造 realizuj帷ym statutowe zadania dotycz帷e kszta販enia, wychowania i opieki.

2.       Przewodnicz帷ym Rady Pedagogicznej  jest dyrektor szko造.

3.       W sk豉d Rady Pedagogicznej wchodz wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w szkole.

4.       W zebraniach Rady Pedagogicznej mog tak瞠 bra udzia z g這sem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodnicz帷ego za zgod lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Mog to by:

-          pracownicy ekonomiczni, administracji i obs逝gi szko造;

-          przedstawiciele Rady Rodziców;

-          przedstawiciele samorz康u uczniowskiego i m這dzie穎wych organizacji dzia豉j帷ych na terenie szko造;

-          lekarze szkolni i inni pracownicy powo豉ni do sprawowania opieki higieniczno-lekarskiej nad uczniami;

-          przedstawiciele zak豉dów pracy, z którymi szko豉 wspó逍racuje;

-          przedstawiciele organizacji i stowarzysze spo貫cznych, o鈍iatowych czy pedagogicznych.

 

5.       Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powo豉nych przez siebie komisjach.

6.       Zebrania plenarne s organizowane przed rozpocz璚iem roku szkolnego.

7.       W ka盥ym semestrze w zwi您ku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji  i promowania uczniów, po zako鎍zeniu rocznych zaj耩 szkolnych oraz w miar bie膨cych potrzeb.

8.       Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane s w czasie pozalekcyjnym.

9.       Zebrania mog by organizowane z inicjatywy:

-          przewodnicz帷ego,

-          organu sprawuj帷ego nadzór pedagogiczny,

-          organu prowadz帷ego szko喚,

-          co najmniej 1/3 cz這nków Rady Pedagogicznej.

10.   Przewodnicz帷y przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie z dziesi璚iodniowym wyprzedzeniem wszystkich jej cz這nków o terminie i porz康ku zebrania, zgodnie   z regulaminem Rady.

11.   Dyrektor szko造 przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej ni dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikaj帷e ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia豉lno軼i szko造.

12.   Przewodnicz帷y Rady zapoznaje Rad z obowi您uj帷ymi przepisami prawa szkolnego oraz omawia tryb i formy ich realizacji.

13.   Do czasu powo豉nia rady szko造 kompetencje stanowi帷e przejmuje Rada Pedagogiczna.

14.   Do kompetencji Rady Pedagogicznej nale篡:

-          zatwierdzanie planów pracy szko造 (po opinii Rady Rodziców),

-          zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

-          podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole (po opinii Rady Rodziców),

-          ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szko造,

-          wyra瘸nie zgody na egzaminy klasyfikacyjne,

-          zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewn皻rznym (Wewn徠rzszkolne  Ocenianie),

-          przygotowanie projektu statutu szko造 b康 projektu jego zmian po zasi璕ni璚iu opinii Rady Rodziców),

-          w szczególnie uzasadnionych przypadkach przeniesienie ucznia  do równoleg貫j klasy.

15.   Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej nale篡 ocena:

-          organizacji pracy szko造, zw豉szcza tygodniowego rozk豉du zaj耩 lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-          projektu planu finansowego szko造,

-          wniosków dyrektora o przyznaniu nauczycielom nagród, odznacze i innych wyró積ie,

-          propozycji dyrektora szko造 w sprawach przydzia逝 nauczycielom sta造ch prac i zaj耩 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p豉tnych zaj耩 dydaktycznych, wychowawczych i opieku鎍zych,

-          szkolnego zestawu programów nauczania: Program Wychowawczy Szko造.

16.   Rada podejmuje  uchwa造 na zebraniach plenarnych zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów w obecno軼i co najmniej po這wy jej cz這nków.

17.   Przewodnicz帷y rady jest zobowi您any do realizacji uchwa Rady.

18.   Realizacja Uchwa obowi您uje wszystkich pracowników i uczniów (tak瞠 wtedy, gdy cz這nek Rady zg這si do nich swoje zastrze瞠nia).

19.   Dyrektor szko造 mo瞠 wstrzyma wykonanie uchwa Rady Pedagogicznej, je瞠li stwierdzi, 瞠 s one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwa造 dyrektor niezw這cznie zawiadamia organ prowadz帷y szko喚 oraz organ sprawuj帷y nadzór pedagogiczny, który uchyla uchwa喚. Decyzja organu sprawuj帷ego nadzór pedagogiczny po poinformowaniu organu prowadz帷ego szko喚 jest w tym wzgl璠zie ostateczna.

20.   Rada Pedagogiczna mo瞠 wyst瘼owa z wnioskiem do organu prowadz帷ego szko喚  o odwo豉nie z funkcji dyrektora szko造.

21.   Rada Pedagogiczna mo瞠 wyst瘼owa  do dyrektora szko造 o odwo豉nie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej szko造.

22.    Organ prowadz帷y szko喚 (dyrektor w odniesieniu do innych nauczycieli pe軟i帷ych funkcje kierownicze w szkole) jest zobowi您any prowadzi post瘼owanie wyja郾iaj帷e w ci庵u 14 dni od otrzymania uchwa造 Rady Pedagogicznej.

23.   Cz這nkowie Rady zobowi您ani s do:

-          przestrzeganie postanowie prawa szkolnego oraz wewn皻rznych zarz康ze dyrektora,

-          czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisjach, do których zostali powo豉ni,

-          sk豉dania przed Rad sprawozda z wykonania przydzielonych zada,

-          nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które  mog naruszy dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a tak瞠 nauczycieli i innych pracowników szko造.

24. Rada powo逝je, w zale積o軼i od potrzeb, sta貫 lub dora幡e komisje:

-          dzia豉lno嗆 komisji mo瞠 dotyczy wybranych zagadnie statutowej dzia豉lno軼i szko造 i pracy nauczycieli,

-          prac komisji kieruje przewodnicz帷y powo豉ny przez Rad lub na wniosek przewodnicz帷ego Rady,

-          komisja informuje rad o wynikach swojej pracy, formu逝j帷 wnioski do zatwierdzenia przez Rad.

25.Zebrania rady s protoko這wane w ksi璠ze protokoów.

26.Protokó zebrania Rady wraz z list obecno軼i jej cz這nków, podpisuje przewodnicz帷y obrad i protokolant. Cz這nkowie rady mog zapozna si z jego tre軼i w ci庵u 7 dni od napisania i zg這si w ci庵u 10 dni ewentualne poprawki przewodnicz帷emu obrad. Rada na nast瘼nym  zebraniu decyduje o wprowadzeniu zg這szonych poprawek do protoko逝.

27.Ksi璕a protokoów mo瞠 by udost瘼niona na terenie szko造 jej nauczycielom oraz organom nadzoruj帷ym szko喚.

28.Protoko造 z posiedze Rady Pedagogicznej nale篡 sporz康zi w ci庵u 10 dni.

 


RADA  RODZICÓW

 

§ 19

 

1.         W  szkole dzia豉 rada rodziców,  reprezentowana przez ogó  rodziców uczniów.

2.         W sk豉d rady rodziców wchodz po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebrania rodziców danej klasy.

3.         Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia豉lno軼i, w którym okre郵a w szczególno軼i:

a)      wewn皻rzn struktur i tryb pracy rady,

b)      szczegó這wy tryb przeprowadzenia wyborów do rady rodziców,

4.         Rada rodziców mo瞠 wyst瘼owa do dyrektora szko造 i innych jej organów, organu prowadz帷ego szko喚 oraz organu sprawuj帷ego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szko造.

5.         Do kompetencji rady rodziców nale篡:

a)      uchwalenie w porozumieniu z rad pedagogiczn:

-         programu wychowawczego szko造 obejmuj帷ego wszystkie tre軼i i dzia豉nia o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

-         programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 鈔odowiska, obejmuj帷ego wszystkie tre軼i i dzia豉nia o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców,

-         opiniowanie projektu planu finansowego sk豉danego przez dyrektora szko造,

-         udzielanie pomocy Samorz康owi Uczniowskiemu,

-         pozyskiwanie 鈔odków finansowych w celu wsparcia statutowej dzia豉lno軼i szko造 – dobrowolne sk豉dki rodziców oraz inne 廝ód豉,

-         wspó責ecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku.

 

 

SAMORZ.  UCZNIOWSKI 

 

§ 20

 

1.         W szkole dzia豉  Samorz康 Uczniowski, który tworz wszyscy uczniowie szko造.

2.         Zasady wybierania i dzia豉nia organów Samorz康u Uczniowskiego okre郵a Regulamin uchwalony przez ogó uczniów w g這sowaniu równym, tajnym  i powszechnym.

3.         Regulamin Samorz康u Uczniowskiego nie mo瞠 by sprzeczny ze Statutem szko造.

4.         Organy Samorz康u Uczniowskiego s jedynymi reprezentantami ogó逝 uczniów.

5.         Samorz康 Uczniowski reprezentuje uczniów w zakresie:

a)      oceniania, klasyfikowania i promowania,

b)      form i metod sprawdzania wiedzy i umiej皻no軼i,

c)      wyboru nauczyciela pe軟i帷ego rol opiekuna Samorz康u Uczniowskiego,

d)      organizacji 篡cia szkolnego, umo磧iwiaj帷ej zachowanie w豉軼iwych proporcji mi璠zy wysi趾iem szkolnym, a mo磧iwo軼i rozwijania i zaspokajania zainteresowa uczniów.

6.         Samorz康 Uczniowski  przedstawia Radzie Pedagogicznej  oraz dyrektorowi szko造  wnioski i opinie we wszystkich sprawach szko造, w szczególno軼i dotycz帷e realizacji podstawowych praw ucznia.

7.         O trybie wyborów do Samorz康u Uczniowskiego, sk豉dzie Rady Uczniowskiej i zadaniach realizowanych w roku szkolnym informuje Regulamin Samorz康u Uczniowskiego.

Szczegó這w organizacj i zakres dzia豉nia okre郵a jego regulamin [ Regulamin Samorz康u Uczniowskiego – Za陰cznik Nr 9 ].

 

REGULAMIN   SAMORZ.U  UCZNIOWSKIEGO

 

I.  Samorz康  Uczniowski   jako  organ  spo貫czny reprezentuje  wszystkich uczniów   szko造.  Opiekun Samorz康u Uczniowskiego pe軟i rol doradcz. Samorz康 dzia豉 w oparciu  o przepisy i plan pracy, czyli:

a)          uczestniczy w samodzielnym rozwi您ywaniu w豉snych problemów i w realizacji celów wychowawczych szko造,

b)          wspó逍racuje z w豉dzami szko造 w celu zapewnienia uczniom nale篡tych warunków do nauki i udzielania niezb璠nej pomocy m這dzie篡 znajduj帷ej si w trudnej sytuacji materialnej,

c)          organizuje spo貫czno嗆 szkoln do jak najlepszego spe軟iania obowi您ków szkolnych,

d)          wspó逝czestniczy w rozwijaniu zainteresowa w czasie wolnym od nauki, organizacji wypoczynku uczniów ,

e)          rozstrzyga spory mi璠zy uczniami , zapobiega konfliktom, a w przypadku ich pojawiania si zg豉sza opiekunowi SU, Rzecznikowi Praw Ucznia oraz powiadamia dyrektora,

f)            organizuje i inicjuje uroczysto軼i i  imprezy szkolne,

Uprawnienia SU okre郵aj odr瑿ne przepisy (Ustawa o Systemie O鈍iaty   z dnia 7 wrze郾ia 1991 roku , art. 55  oraz Statut Szko造). Jego kadencja  trwa 1 rok.

 

II. Ka盥y ucze zobowi您any jest do przestrzegania praw i obowi您ków ucznia zawartych w odpowiednich dokumentach ( Ustawa o Systemie O鈍iaty, Statut Szko造 ).

 

III. Samorz康 Uczniowski powo逝je Rad Samorz康u, która po zatwierdzeniu staje si organem przedstawicielskim wszystkich uczniów.

 

IV. Wybory do Rady Samorz康u :

1.      W pierwszych dniach maja Samorz康 Uczniowski powo逝je Kapitu喚 SU, w sk豉d której wchodzi 6 uczniów klas I – VI , którzy decyduj   o dopuszczeniu ucznia do udzia逝 w wyborach SU i ubiegania si   o stanowiska w jego 這nie.

2.      Kandydatem na przewodnicz帷ego mo瞠 by ucze klas IV-VI wykazuj帷y  wysok kultur osobist , nie maj帷y k這potów w nauce , wykazuj帷y w豉sn inicjatyw czyli energiczny, samodzielny, pomys這wy. Ka盥y zespól klasowy wytypuje 2 kandydatów.

3.      List kandydatów zatwierdza Kapitu豉 SU i powiadamia Dyrektora szko造.

4.      Zatwierdzeni kandydaci maj prawo przeprowadzi kampani wyborcz na terenie szko造 w sposób nie naruszaj帷y zasad  etycznych..

5.      G這sowanie przeprowadza wy這niona trzyosobowa Komisja wyborcza. Przygotowanie kart wyborczych, urny wyborczej nadzoruje opiekun SU. G這sowanie ma charakter tajny.

6.      Rozpiecz皻owanie urny wyborczej odbywa si w obecno軼i opiekuna SU. Kandydaci, którzy otrzymali najwi瘯sz liczb g這sów, piastuj odpowiednio: stanowisko przewodnicz帷ego szko造, zast瘼cy przewodnicz帷ego, sekretarza  i skarbnika szko造.

7.      Wybory nale篡 zako鎍zy do 15 czerwca.

8.      Po zako鎍zeniu wyborów Komisja Wyborcza przygotowuje protokó, który przedstawia Dyrektorowi szko造 oraz do陰cza do dokumentacji SU.

9.      W razie nie wywi您ywania si z obowi您ków przewodnicz帷ego szko造 SU ma  prawo odwo豉 osob ze stanowiska i przeprowadzi nowe wybory.

 

V.                 Rada uczniowska dokumentuje swoje dzia豉nia w wybrany sposób. Na pierwszym posiedzeniu ustala plan pracy SU, który jest zgodny ze Statutem Szko造, Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktycznym i planem pracy szko造. Rada samorz康u dokonuje przydzia逝 poszczególnych czynno軼i. W 這nie SU funkcjonuj 4 sekcje prowadz帷e dzia豉lno嗆: artystyczn, prasow, biznesow i porz康kow na terenie szko造. Sekcja prasowa i biznesowa zobligowane s do dokumentowania swojej dzia豉lno軼i, przedstawiania planu finansowego.

 

VI.               Z Rad Samorz康u / Samorz康em uczniowskim wspó逍racuje Rzecznik Praw Ucznia.

 

VII.            Rada Samorz康u sprawuje piecz nad pocztem sztandarowym szko造. Powierza si w/w funkcj uczniom klasy Vi, godnym tego zaszczytu.

 

§ 21

 

1.Zapewnia si na bie膨co wymian informacji pomi璠zy organami szko造 o podejmowanych planowanych dzia豉niach lub decyzjach wewn徠rz szko造.

2.Spory mi璠zy organami rozstrzygane s wewn徠rz szko造 na polubownym posiedzeniu, w którym bior udzia wyznaczeni przez ka盥y z organów ich przedstawiciele (w liczbie 2).

3.Termin posiedzenia polubownego wyznacza dyrektor.

4.Na wniosek ka盥ej ze stron, w posiedzeniu mog bra udzia osoby z organu prowadz帷ego oraz prowadz帷ego nadzór pedagogiczny.

4.Ustalenia posiedzenia s ostateczne.

5.Z posiedzenia polubownego sporz康zany jest protokó, przechowywany w dokumentacji szko造.
 

Rozdzia  IV

 

ORGANIZACJA   SZKOΧ

 

§ 22

 

1.      Podstawow  jednostk organizacyjn szko造 jest oddzia z這穎ny z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego ucz si wszystkich przedmiotów obowi您kowych, okre郵onych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym dla danej klasy, dopuszczonych do u篡tku szkolnego.

2.      Szko豉 Podstawowa w B這tnicy Strzeleckiej obejmuje klasy od I do VI.

 

§ 23

 

1.      Szczegó這w organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre郵a arkusz organizacyjny szko造, sporz康zony przez dyrektora szko造 do dnia 30 kwietnia ka盥ego roku kalendarzowego i zatwierdzony przez organ prowadz帷y.

2.      Arkusz organizacyjny  zawiera w szczególno軼i :

a)      liczb pracowników szko造, w tym pracowników pedagogicznych,

b)      ogóln liczb godzin przedmiotów i zaj耩 obowi您kowych,

c)      liczb godzin przedmiotów nadobowi您kowych, w tym, kó zainteresowa i innych zaj耩 pozalekcyjnych ,

d)      przydzia przedmiotów nauczycielom.

3.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego placówki dyrektor szko造 ustala tygodniowy rozk豉d zaj耩 okre郵aj帷y organizacj zaj耩 edukacyjnych.

 

 

§ 24

 

1.      Podstawow form pracy szko造  s zaj璚ia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym. W miar potrzeby zaj璚ia te mog si odbywa w formie: wyjazdów, wycieczek i wycieczek z projektem edukacyjnym.

2.      Organizacj obowi您kowych i nadobowi您kowych zaj耩 dydaktycznych  i wychowawczych okre郵a tygodniowy rozk豉d zaj耩, ustalony przez dyrektora szko造 odr瑿nie dla ka盥ej klasy na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

3.      Tygodniowy rozk豉d zaj耩 klas I – III  okre郵a ogólny przydzia czasu na poszczególne zaj璚ia wyznaczone ramowym planem nauczania, natomiast szczegó這wy rozk豉d dzienny zaj耩 ustala nauczyciel klasy, zachowuj帷 ogólny tygodniowy czas zaj耩.

 

§  25

 

1.      Terminy rozpoczynania i ko鎍zenia zaj耩 dydaktyczno – wychowawczych, przerw 鈍i徠ecznych oraz ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym okre郵aj odr瑿ne przepisy wydane na podstawie Rozporz康zenia MEN i S.

 

§  26

 

1.      Podstawow form pracy szko造 s zaj璚ia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  w klasach I – III oraz w systemie klasopracowni w klasach IV-VI.

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy  mi璠zy lekcjami s nie krótsze ni 10 minut.

3.      Zaj璚ia dydaktyczno-wychowawcze odbywaj si w dniach roboczych od poniedzia趾u  do pi徠ku, pocz患szy od godziny 8.00.

4.      Uczniowie maj prawo do odpoczynku w czasie przerwy oraz do 2 dni w tygodniu wolnych od zaj耩 lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z zastrze瞠niem ust.5.

5.      W przypadkach przewidzianych przepisami prawa, dotycz帷ymi organizacji roku szkolnego, zaj璚ia dydaktyczne lub opieku鎍ze mog odbywa si równie w soboty.

 

 

§  27

 

1.      W szkole prowadzone s lekcje j瞛yka niemieckiego jako ojczystego na podstawie pisemnej deklaracji rodzica /opiekuna prawnego dziecka. Je瞠li  7 rodziców  z ogólnego stanu uczniów w klasie wyrazi zgod na nauk j瞛yka niemieckiego jako ojczystego, wówczas udzia w zaj璚iach jest obowi您kowy  dla wszystkich. W klasach licz帷ych co najmniej 24 uczniów lekcje odbywaj si z podzia貫m   na grupy.

2.      W przypadku oddziaów licz帷ych mniej ni 24 uczniów w klasach IV-VI   podzia逝  na grupy, o których mowa w pkt. 1, mo積a dokona za zgod organu  prowadz帷ego szko喚.

3.      W klasach IV – VI prowadzone jest nauczanie j瞛yka angielskiego jako j瞛yka obcego.

3a.  W oparciu o przeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na pisemny wniosek rodziców przewiduje si zwalnianie ucznia z autyzmem oraz niepe軟osprawno軼iami sprz篹onymi z obowi您kowego j瞛yka nowo篡tnego.

4.      W szkole organizowane s zaj璚ia dodatkowe dla uczniów z uwzgl璠nieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowa oraz zdolno軼i w formie: kó zainteresowa, kó przedmiotowych, zaj耩 dydaktyczno-wyrównawczych, zaj耩 rewalidacyjnych, zaj耩 logopedycznych,   gimnastyki korekcyjnej, zaj耩 rekreacyjno - sportowych, wyjazdów (kino, teatr, muzeum, wystawy, galeria), wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz wycieczek z projektem edukacyjnym.

5.      Ko豉 przedmiotowe i zaj璚ia, o których jest mowa w punkcie 4, s finansowane ze 鈔odków przydzielonych przez gmin, a koszty wyjazdów uczniów pokrywane s przez rodziców uczniów.

 

§ 28

 

1.W klasach IV-VI, ze wzgl璠u na jednoci庵owy charakter pracy szko造 i system dowozu uczniów z innych miejscowo軼i, prowadzone s zaj璚ia z wychowania fizycznego w grupach mieszanych. Podzia逝 na grupy dokonuje si w przypadku klasy  licz帷ych  co najmniej 24  uczniów.

 

§ 29

 

1.      Dyrektor szko造 mo瞠 zezwoli uczniowi na indywidualny program lub tok nauczania, na wniosek lub za zgod jego rodziców, po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

2.      Zasady organizacji indywidualnego programu lub toku nauczania okre郵aj odr瑿ne przepisy powszechnie obowi您uj帷e.

 

§ 30

 

1.      Nauczyciel wykonuje zadania opiekuna odpowiednio do wieku uczniów, potrzeb 鈔odowiskowych, z uwzgl璠nieniem obowi您uj帷ych ogólnych przepisów bezpiecze雟twa i higieny pracy.

§ 31

 

1.      W trakcie pobytu uczniów w szkole zabrania si im opuszczania jej terenu bez zgody wychowawcy lub dyrektora szko造.

2.      W czasie trwania lekcji uczniowie pozostaj pod opiek nauczyciela przedmiotu, mog w uzasadnionych przypadkach równie sporadycznie opuszcza klas na  pro軸 w豉sn i nauczyciela. Szczegó這wa procedura mo磧iwo軼i opuszczenia lekcji i terenu szko造 Za陰cznik Nr 12 – procedura 6.

3.      Przez rozpocz璚iem lekcji i w czasie trwania przerw mi璠zylekcyjnych nad bezpiecze雟twem uczniów  na korytarzach i boisku szkolnym czuwaj nauczyciele zgodnie z regulaminem i harmonogramem dy簑rów.

4.      W czasie zaj耩 pozalekcyjnych opiek nad grup pe軟i nauczyciel prowadz帷y zaj璚ia.

5.      W czasie wycieczek szkolnych i innych zaj耩 poza terenem szko造, opiek nad uczniami pe軟i nauczyciele prowadz帷y grup, a w przypadku wycieczek równie rodzice po uprzednim zapoznaniu z zakresem obowi您ków im przydzielonych [Regulamin Wycieczek Szkolnych – Za陰cznik Nr 10].

6.      Na wszystkie zaj璚ia pozalekcyjne uczniowie zbieraj si o ustalonej godzinie i w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela prowadz帷ego zaj璚ia.

7.      Zasady  zachowa uczniów przed wej軼iem do klasy, zachowania w czasie lekcji i po jej zako鎍zeniu okre郵aj regulaminy poszczególnych klas i klasopracowni.

 

§  32

 

1.Szko豉 wspó逍racuje z instytucjami 鈍iadcz帷ymi poradnictwo oraz specjalistyczn pomoc dzieciom, ich rodzicom, a w szczególno軼i z :

 • Poradni Psychologiczno – Pedagogiczn w Strzelcach Opolskich (badania psychologiczno- pedagogiczne, terapia logopedyczna, diagnoza i orzecznictwo),
 • przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich (w zakresie realizacji programu „Bezpieczna droga do szko造”).
 • przedstawicielami Miejskiego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej  w Strzelcach Opolskich (dofinansowanie obiadów, podr璚zników szkolnych, zapomogi socjalne).
 • O鈔odkiem Zdrowia MEDAM w B這tnicy Strzeleckiej,
 • Towarzystwem Przyjació Dzieci w Strzelcach Opolskich,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich,
 • Gminn Komisj Rozwi您ywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Opolskich.

 

§  33

 

1.      W czasie jesienno – zimowo – wiosennym szko豉 zapewnia uczniom mo磧iwo嗆 spo篡cia raz dziennie gor帷ego napoju,  za odp豉tno軼i, któr ustala dyrektor szko造 w porozumieniu   z Rad Rodziców.

2.      W celu realizacji zada opieku鎍zych i wspomagania w豉軼iwego rozwoju uczniów szko豉 mo瞠 zorganizowa stoówk.

3.      Szko豉 zapewnia uczniom mo磧iwo嗆 skorzystania w budynku szko造 w B這tnicy  Strzeleckiej za odpowiedni odp豉tno軼i z obiadu. Cen za obiad i sposób p豉tno軼i ustala dyrektor szko造 i podaje do wiadomo軼i w formie og這szenia umieszczanego na tablicy og這sze i w 鈍ietlicy.

4.      Rodzice uczniów znajduj帷ych si w trudnej sytuacji materialnej maj prawo  ubiegania si o refundowanie op豉t  za obiady przez inny podmiot.

5.      Wniosek o pomoc w zakresie refundowania obiadów rozpatruje i opiniuje Szkolna Komisja Pomocy Socjalnej po wnikliwej ocenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

 

§  34

 

1.      Biblioteka szkolna jest pracowni s逝膨ca realizacji potrzeb i zainteresowa uczniów, zada dydaktyczno-wychowawczych szko造, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej w鈔ód rodziców oraz w miar mo磧iwo軼i wiedzy o regionie.

2.      Z biblioteki mog korzysta:

a)      Uczniowie,

b)      nauczyciele i pracownicy szko造,

c)      rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego,

3.      Biblioteka mo瞠 przyj望 imi zaproponowane przez uczniów szko造.

4.      Nadzór pedagogiczny nad bibliotek szkoln pe軟i dyrektor szko造.

5.      Prawa i obowi您ki czytelników okre郵a Regulamin Biblioteki – Za陰cznik Nr 7.

 
 

Funkcje i zadania biblioteki.

Obowi您ki nauczyciela  bibliotekarza.

 

§ 35

 

1.Biblioteka szkolna:

a)      s逝篡 realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szko造,

b)      rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kszta速uje ich kultur czytelnicz,

c)      wspó逝czestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych 軼ie瞠k edukacyjnych,

d)      przysposabia uczniów do samokszta販enia si, przygotowuje do korzystania z ró積ych 廝óde informacji oraz bibliotek,

e)      stanowi o鈔odek informacji o dokumentach (materia豉ch dydaktycznych) gromadzonych w szkole,

f)        jest pracowni dydaktyczn, w której wykorzystuje si zgromadzone zbiory biblioteczne na zaj璚iach z uczniami,

g)      wspiera dzia豉lno嗆 opieku鎍zo-wychowawcz szko造 w zakresie pomocy uczniom wymagaj帷ym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),

h)      zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,

i)        wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

j)        wspó逝czestniczy w dzia豉niach maj帷ych na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

 

 

1.      Zadania i obowi您ki bibliotekarza:

 

 1. Praca pedagogiczna:

a)      udost瘼nianie zbiorów,

b)      udzielanie informacji,

c)      poradnictwo w doborze lektury,

d)      przysposobienie czytelnicze i kszta販enie uczniów jako u篡tkowników informacji przy wspó逝dziale wychowawców i nauczycieli ró積ych przedmiotów (zgodnie z programem 軼ie磬i: „Edukacja czytelnicza i medialna” – w formie zaj耩 grupowych oraz przez prac indywidualn z uczniem),

e)      indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi, itp.,

f)        prowadzenie ró積ych form upowszechniania czytelnictwa,

g)      inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

h)      pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zada dydaktyczno-wychowawczych, zwi您anych z ksi捫k i innymi 廝ód豉mi informacji,

i)        informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.

 

 

 1. Prace organizacyjno-techniczne:

a)      gromadzenie zbiorów,

b)      ewidencja i opracowanie zbiorów,

c)      selekcja zbiorów,

d)      prowadzenie warsztatu informacyjnego (ksi璕ozbiór podr璚zny, katalogi, kartoteki, teczki tematyczne itp.),

e)      prace zwi您ane z planowaniem i sprawozdawczo軼i (roczne plany pracy i sprawozdania, planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa dzienna, semestralna i roczna),

f)        prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

 

 1. Inne obowi您ki i uprawnienia:

a)      odpowiedzialno嗆 za stan i wykorzystanie zbiorów,

b)      uzgadnianie stanu maj徠kowego z ksi璕owo軼i,

c)      wspó責zia豉nie z nauczycielami i wychowawcami,

d)      wspó逍raca z rodzicami,

e)      wspó逍raca z innymi bibliotekami,

f)        proponowanie innowacji w dzia豉lno軼i bibliotecznej.

 

 

Publiczna Szko豉 Podstawowa w B這tnicy Strzeleckiej

ul. Toszecka 19

47-134 B這tnica Strzelecka

 

REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

 

I.                 Postanowienia ogólne

 

Biblioteka szkolna jest pracowni s逝膨ca realizacji potrzeb i zainteresowa uczniów, zada dydaktyczno-wychowawczych szko造, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej w鈔ód rodziców oraz w miar mo磧iwo軼i wiedzy o regionie.

Z biblioteki mog korzysta:

a)uczniowie ,

b)     nauczyciele i pracownicy szko造,

c)rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego,

Biblioteka mo瞠 przyj望 imi zaproponowane przez uczniów szko造.

Nadzór pedagogiczny nad bibliotek szkoln pe軟i dyrektor szko造.

Dyrektor szko造:

a)zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotek, w豉軼iwe wyposa瞠nie oraz 鈔odki finansowe na jej dzia豉lno嗆,

b)     zatrudnia wykwalifikowan kadr zgodnie z obowi您uj帷ymi standardami,

c)wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, je郵i nast瘼uje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej,

d)     zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypo篡czalni, korzystania ze zbiorów audiowizualnych),

e)nadaje bibliotece imi – na wniosek aktywu bibliotecznego lub samorz康u szkolnego,

f)  zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza.

 

6.Rada szko造 opiniuje;

a)      wydatki szko造 na dzia豉lno嗆 biblioteki,

b)      plan pracy biblioteki,

c)      projekt innowacji zg這szony przez nauczyciela bibliotekarza.

7.Rada Pedagogiczna:

a)      zatwierdza plan pracy biblioteki,

b)      opiniuje projekt bud瞠tu biblioteki,

c)      analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku ),

d)      opiniuje regulamin biblioteki,

e)      podejmuje uchwa喚 w sprawie innowacji zg這szonych przez nauczyciela bibliotekarza.

8.Nauczyciel i wychowawcy:

a)       wspó逍racuje z bibliotek szkoln w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowa czytelniczych uczniów,

b)      wspó逝czestniczy w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,

c)       znaj zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zg豉szaj propozycje dotycz帷e gromadzenia zbiorów, udzielaj pomocy w selekcji zbiorów,

d)      wspó責zia豉j w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

e)       wspó責zia豉j w zakresie egzekwowania postanowie regulaminu biblioteki.

Prawa i obowi您ki czytelników okre郵a regulamin biblioteki.

 

II.                Funkcje i zadania biblioteki.  Obowi您ki nauczyciele bibliotekarza.

 

1.Biblioteka szkolna:

s逝篡 realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szko造,

rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kszta速uje ich kultur czytelnicz,

wspó逝czestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych 軼ie瞠k edukacyjnych,

przysposabia uczniów do samokszta販enia si, przygotowuje  do korzystania z ró積ych 廝óde informacji oraz bibliotek,

stanowi o鈔odek informacji o dokumentach (materia豉ch dydaktycznych) gromadzonych w szkole,

jest pracowni dydaktyczn, w której wykorzystuje si zgromadzone zbiory biblioteczne na zaj璚iach z uczniami,

wspiera dzia豉lno嗆 opieku鎍zo-wychowawcz szko造 w zakresie pomocy uczniom wymagaj帷ym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),

zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,

wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

wspó逝czestniczy w dzia豉niach maj帷ych na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

 

2.      Zadania i obowi您ki bibliotekarza:

 

 1. Praca pedagogiczna:

a)      udost瘼nianie zbiorów,

b)      udzielanie informacji,

c)      poradnictwo w doborze lektury,

d)      przysposobienie czytelnicze i kszta販enie uczniów jako u篡tkowników informacji przy wspó逝dziale wychowawców i nauczycieli ró積ych przedmiotów (zgodnie z programem 軼ie磬i: „Edukacja czytelnicza i medialna” – w formie zaj耩 grupowych oraz przez prac indywidualn z uczniem),

e)      indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi, itp.,

f)        prowadzenie ró積ych form upowszechniania czytelnictwa,

g)      inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

h)      pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zada dydaktyczno-wychowawczych, zwi您anych z ksi捫k i innymi 廝ód豉mi informacji,

i)        informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.

 1. Prace organizacyjno-techniczne:

a)      gromadzenie zbiorów,

b)      ewidencja i opracowanie zbiorów,

c)      selekcja zbiorów,

d)      prowadzenie warsztatu informacyjnego (ksi璕ozbiór podr璚zny, katalogi, kartoteki, teczki tematyczne itp.),

e)      prace zwi您ane z planowaniem i sprawozdawczo軼i (roczne plany pracy i sprawozdania, planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa dzienna, semestralna i roczna),

f)        prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

 1. Inne obowi您ki i uprawnienia:

a)      odpowiedzialno嗆 za stan i wykorzystanie zbiorów,

b)      uzgadnianie stanu maj徠kowego z ksi璕owo軼i,

c)      wspó責zia豉nie z nauczycielami i wychowawcami,

d)      wspó逍raca z rodzicami,

e)      wspó逍raca z innymi bibliotekami,

f)        proponowanie innowacji w dzia豉lno軼i bibliotecznej.

 

III.           Organizacja biblioteki

 

1.Lokal biblioteki sk豉da si z wypo篡czalni wraz z czytelni.

2.Czas pracy biblioteki:

a)      biblioteka jest czynna w czasie trwania zaj耩 dydaktycznych, zgodnie   z organizacja roku szkolnego,

b)      udost瘼nianie zbiorów odbywa si przez 10 godzin tygodniowo.

Czas otwarcia biblioteki zatwierdza na pocz徠ku roku szkolnego dyrektor szko造.

3.Zbiory:

a)      struktura zbiorów (zale篡 od poziomu organizacyjnego i profilu szko造, zainteresowa czytelników, dost瘼no軼i do zbiorów innych bibliotek),

b)      rodzaje zbiorów:

-   wydawnictwa informacyjne i albumowe,

-   programy i podr璚zniki szkolne,

-   lektury uzupe軟iaj帷e do j瞛yka polskiego i innych przedmiotów,

-   wybrane pozycje z literatury pi瘯nej oraz popularnonaukowej i naukowej,

-   czasopisma dla dzieci i m這dzie篡, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, spo貫czno-kulturalne, gazety,

-   podstawowe wydawnictwa stanowi帷e pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,

-   materia造 audiowizualne,

-   materia造 regionalne.

4.Pracownicy:

w bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami,

bibliotek  kieruje nauczyciel bibliotekarz wyznaczony przez dyrektora szko造,

zadania  bibliotekarza okre郵one s w zakresie  obowi您ków oraz planie pracy.

 

 

5.Finansowanie wydatków:

podstawowym 廝ód貫m finansowania biblioteki jest bud瞠t szko造,

planowane roczne wydatki biblioteki stanowi cz窷 sk豉dow planu finansowego szko造, który opiniuje Rada Pedagogiczna, a nast瘼nie Rada Szko造,

biblioteka mo瞠 otrzymywa dotacje na sw dzia豉lno嗆 od Rady rodziców lub z innych 廝óde,

biblioteka mo瞠 zdobywa dodatkowe 鈔odki finansowe przez prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej pod warunkiem, 瞠 dzia豉lno嗆 ta nie koliduj z realizacj jej podstawowych zada.

 

名IETLICA SZKOLNA

 

§  36

 

1.      Dla uczniów doje盥瘸j帷ych szko豉 organizuje 鈍ietlic szkoln.

2.      安ietlica wyposa穎na jest w odpowiednie pomieszczenia oraz zatrudnia kadr pedagogiczn.

3.      安ietlica zapewnia  nast瘼uj帷e formy pracy wychowawczo-opieku鎍zej: zaj璚ia  plastyczne, rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy, pomoc w odrabianiu zada domowych, rozwijanie czytelnictwa i  indywidualnych zainteresowa uczniów.

4.      Godziny pracy 鈍ietlicy dostosowane s do planu lekcyjnego i godzin odjazdu autobusu szkolnego.

5.      Za這瞠niem 鈍ietlicy jest w豉軼iwe kszta販帷e i wychowawcze organizowanie czasu wolnego, poza lekcjami przez:

-         kulturaln i zaplanowan organizacj czasu wolnego, rozrywki i wypoczynku,

-         rozwijanie zainteresowa oraz pog喚bianie zami這wa i zdolno軼i,

-         kszta速owanie nawyków kultury 篡cia codziennego oraz przygotowanie do 篡cia spo貫cznego przez ró積e formy samorz康no軼i,

-         pomoc w przygotowaniu zada szkolnych oraz wykorzystanie zaj耩 鈍ietlicowych  do utrwalania i wyrównywania wiadomo軼i zdobytych w szkole,

-         wspó逍rac ze szko陰 i domem.

 

6.  Do zada nauczyciela 鈍ietlicy  w szczególno軼i nale篡:

a)      opracowanie planu pracy 鈍ietlicy szkolnej,

b)      prowadzenie dokumentacji dotycz帷ej pracy 鈍ietlicy,

c)      stwarzanie odpowiednich warunków bhp na 鈍ietlicy szkolnej,

d)      dbanie o w豉軼iwy stan techniczny bazy materialnej stanowi帷ej wyposa瞠nie 鈍ietlicy,

e)      prowadzenie zaj耩 鈍ietlicowych wed逝g planu.

7.Nauczyciel 鈍ietlicy odpowiada za:

a)      poziom pracy opieku鎍zej i wychowawczej w 鈍ietlicy,

b)      stan dokumentacji dotycz帷ej pracy 鈍ietlicy,

c)      sprz皻 i pomoce dydaktyczne znajduj帷e si w 鈍ietlicy,

d)      wystrój pomieszczenia 鈍ietlicy,

e)      e)stan bhp podczas zaj耩 鈍ietlicowych.

Szczegó這we przepisy funkcjonowania 鈍ietlicy – Za陰cznik Nr 8.

 

 

§ 37

 

1.Szko豉  wydaje uczniom roczne 鈍iadectwa promocyjne, a swoim absolwentom 鈍iadectwo uko鎍zenia  szko造 podstawowej, które upowa積ia do kontynuowania nauki w gimnazjum.

 

§  38

 

1.Szczegó這we zasady oceniania, klasyfikowania i promowania zawarte  s w Przedmiotowym Systemie Oceniania, Wewn徠rzszkolnym Ocenianiu opracowanym i zatwierdzonym przez Rad Pedagogiczn w porozumieniu z Samorz康em Uczniowskim  i  rodzicami [ Wewn徠rzszkolne  Ocenianie – za陰cznik Nr 1 ].

2. Uczniowie s oceniani na podstawie szczegó這wych kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów opracowanych przez nauczycieli danych przedmiotów.

3.Wewn徠rzszkolny System Oceniania wraz z kryteriami ocen  jest przedstawiony uczniom i rodzicom   przez    wychowawców klas na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego i potwierdzony podpisem.

 

Publiczna Szko豉 Podstawowa w B這tnicy Strzeleckiej

ul. Toszecka 19

47-134 B這tnica Strzelecka

 

REGULAMIN   名IETLICY  SZKOLNEJ

 

1.安ietlica prowadzona  przez szko喚  jest  miejscem, w którym sprawuje  si opiek  nad  uczniami doje盥瘸j帷ymi oraz uczniami ko鎍z帷ymi lekcje wcze郾iej.

2. 安ietlica stanowi pozalekcyjn form wychowawczo – opieku鎍z szko造 i jest jej integraln cz窷ci.

3.Celem dzia豉lno軼i 鈍ietlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, rozwoju zainteresowa, uzdolnie   i umiej皻no軼i.

4.Liczba uczniów na godzinie 鈍ietlicowej nie powinna   przekracza 25 osób.

5.Zadania 鈍ietlicy realizowane s zgodnie z rocznym planem dydaktycznym  i wychowawczym szko造.

6.Pracownikiem pedagogicznym 鈍ietlicy jest wychowawca 鈍ietlicy.

7.Po 6 i 8 godzinie lekcyjnej wychowawca 鈍ietlicy, opiekuj帷y si dzie熤i w danym dniu, odprowadza uczniów do autobusu odpowiadaj帷 za ich bezpiecze雟two do momentu jego odjazdu   i przekazuje obowi您ek odpowiedzialno軼i za dzieci opiekunowi przewozów.

8.Godziny pracy 鈍ietlicy uzale積ione s  od planu lekcyjnego   i potrzeb szko造.

9.Uczniowie przebywaj帷y na 鈍ietlicy szkolnej zobowi您ani s do przestrzegania wewn皻rznego regulaminu 鈍ietlicy.

 

Rozdzia   V

 

NAUCZYCIELE, PRACOWNICY SZKOΧ, RODZICE

 

§ 39

 

W szkole zatrudnieni s nauczyciele i pracownicy nie b璠帷y nauczycielami. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników szko造 okre郵aj odr瑿ne przepisy.

 

§ 40

 

Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczn, wychowawcz i opieku鎍z uwzgl璠niaj帷 potrzeby i zainteresowania uczniów oraz jest odpowiedzialny za jako嗆 tej pracy i bezpiecze雟two powierzonych jego opiece uczniów.

 

1.Zakres zada nauczyciela zwi您any z odpowiedzialno軼i za 篡cie, zdrowie  i bezpiecze雟two powierzonych jego opiece uczniów:

a)      sta造 nadzór podczas ca貫j jednostki lekcyjnej,

b)      pe軟ienie dy簑rów,

c)      nadzór nad przestrzeganiem regulaminów porz康kowych przez uczniów w poszczególnych pracowniach,

d)      zg豉szanie usterek i uszkodze, które zagra瘸j zdrowiu i bezpiecze雟twu uczniów,

e)      sprawowanie sta貫go nadzoru nad uczniami podczas zawodów sportowych, wycieczek i innych zaj耩 poza szko陰,

f)        udzielanie pierwszej pomocy podczas wypadku,

g)      zapobieganie wypadkom.

 

2. Zakres zada nauczyciela nad prawid這wym przebiegiem procesu dydaktycznego obejmuje:

a)      znajomo嗆 obowi您uj帷ego programu nauczania,

b)      punktualne rozpoczynanie zaj耩 lekcyjnych,

c)      pe軟e wykorzystanie jednostki lekcyjnej celem opracowania zaplanowanych tre軼i i umiej皻no軼i programowych,

d)      wykorzystanie dost瘼nych 鈔odków dydaktycznych,

e)      punktualne zako鎍zenie jednostki lekcyjnej celem zapewnienia uczniom pe軟ego wykorzystania przerw mi璠zylekcyjnych.

f)        nauczyciel ma prawo wyboru podr璚znika spo鈔ód podr璚zników dopuszczonych do u篡tku szkolnego.

 

3. Dba這嗆 o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprz皻 szkolny obejmuje:

a)      zabezpieczenie powierzonych pomocy dydaktycznych przed kradzie瘸mi i dewastacj,

b)      prawid這we wykorzystanie pomocy dydaktycznych zgodnie z przeznaczeniem,

c)      konserwacja powierzonych pomocy dydaktycznych,

d)      proste naprawy powsta造ch uszkodze,

e)      odpowiedzialno嗆 materialna za powierzone mienie.

 

4.Wspieranie  rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolno軼i i zainteresowa dotyczy:

a)      znajomo軼i predyspozycji powierzonych uczniów,

b)      dostosowania do rozwoju psychofizycznego ucznia okre郵onych wymaga,

c)      oceniania ucznia w zale積o軼i od jego poziomu psychofizycznego,

d)      znajomo軼i  zainteresowa  powierzonych uczniów i ukierunkowania ich rozwoju,

e)      indywidualizacja procesu nauczania.

 

5. Bezstronno嗆 i obiektywizm w ocenia uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów obejmuje pe軟e przestrzeganie przepisów dotycz帷ych zasad oceniania  i promowania uczniów, a tak瞠 stosowania ca貫j dost瘼nej gamy nagród i kar okre郵onych w statucie szko造.

 

6.Udzielanie pomocy w przezwyci篹eniu  niepowodze szkolnych w oparciu  o rozpoznanie potrzeb uczniów obejmuje:

a)      znajomo嗆 przyczyn niepowodze szkolnych okre郵onego ucznia,

b)      indywidualizacj procesu nauczania,

c)      indywidualn prac z okre郵onym uczniem w ramach zaj耩 obowi您kowych i dodatkowych,

d)      wspó逍rac z nauczycielami innych przedmiotów, rodzicami celem likwidacji powsta造ch niepowodze,

e)      prowadzenie  zaj耩  dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych.

 

7.Doskonalenie umiej皻no軼i dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej obejmuje:

 

a)      uczestnictwo w konferencjach metodycznych,

b)      korzystanie z konsultacji metodycznych,

c)      podnoszenie kwalifikacji,

d)      gromadzenie literatury fachowej,

e)      uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego organizowane przez WOM,

f)        dba這嗆 o w豉sny warsztat pracy.

 

§ 41

 

Oddzia貫m klasowym opiekuje si nauczyciel wychowawca.

 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,

 a  w  szczególno軼i :

 • organizowanie zaj耩 zespo逝 klasowego,
 • udzielanie pomocy uczniom maj帷ym trudno軼i w nauce lub znajduj帷ym si w trudnej sytuacji 篡ciowej,
 • rozwi您ywanie konfliktów w zespole uczniowskim,
 • inicjowanie samorz康nej dzia豉lno軼i uczniów,
 • czuwanie nad realizacj obowi您ku szkolnego,
 • wspó責zia豉nie z nauczycielami ucz帷ymi w klasie, której jest wychowawc.
 • utrzymywanie sta貫go kontaktu z rodzicami uczniów,
 • utrzymywanie kontaktu z  piel璕niark/higienistk w celu wczesnego wykrycia chorób  i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn spo貫cznego niedostosowania uczniów,
 • prowadzenie  dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej w klasie.

 

 

2.Wychowaca w celu realizacji powy窺zych zada:

a)      otacza indywidualn opiek ka盥ego wychowanka,

b)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami ró積e formy 篡cia zespo這wego, rozwijaj帷e jednostki i integruj帷e zespó uczniów oraz ustala tre軼i i formy zaj耩 tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

 

3.Wychowawca wspó逍racuje z nauczycielami ucz帷ymi w jego klasie, uzgadniaj帷 z nimi

i koordynuj帷 ich dzia豉nia wychowawcze wobec ogó逝 uczniów, a tak瞠 tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka. Dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z ró積ymi trudno軼iami i niepowodzeniami.

 

4.Wychowaca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów celem:

a)      poznania i ustalenia  potrzeb opieku鎍zo-wychowawczych ich dzieci,

b)      wspó責zia豉nia z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w dzia豉niach wychowawczych, w陰czania ich w sprawy 篡cia klasy i szko造.

 

5.Wychowawca wspó逍racuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami  鈍iadcz帷ymi kwalifikowan pomoc  w rozpoznawaniu potrzeb i trudno軼i, tak瞠 zdrowotnych oraz zainteresowa i szczególnych uzdolnie uczniów; organizacj i form udzielania  tej pomocy na terenie szko造 okre郵aj  przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

6.Swoje zadania wychowawca realizuje poprzez nast瘼uj帷e formy;

a)      rozmowy indywidualne z uczniem,

b)      rozmowy z zespo貫m klasowym,

c)      indywidualny kontakt z rodzicami,

d)      wspó逍rac z organizacjami i stowarzyszeniami 鈔odowiskowymi,

e)      pedagogizacj rodziców,

f)        zasi璕anie opinii o uczniu u nauczycieli ucz帷ych w tej klasie i innych pracowników szko造 ( w razie potrzeby ),

g)      zebrania z rodzicami:

-         organizacyjne,

-         indywidualne konsultacje,

-         鈔ódokresowe,

-         semestralne

h)      wspó逍rac z pedagogiem szkolnym.

 

7.Wychowawca ma prawo korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony w豉軼iwych placówek i instytucji o鈍iatowych i naukowych poprzez:

-         uczestnictwo w konsultacjach metodycznych,

-         mo磧iwo嗆 uczestnictwa w kursach dokszta販aj帷ych,

-         uzyskiwanie pomocy ze strony nauczycieli, dyrektora i pedagoga szkolnego,

-         mo磧iwo嗆 dost瘼u do fachowej literatury znajduj帷ej si w bibliotece szkolnej.

 

8.W drug 鈔od ka盥ego miesi帷a na terenie szko造  organizowane s indywidualne konsultacje wychowawców klas oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów  z   rodzicami.

 

9.Wychowawca klasy organizuje co najmniej raz w kwartale w godzinach popo逝dniowych spotkania

z rodzicami uczniów na terenie szko造,  w tym co najmniej dwa spotkania na koniec semestru szkolnego, w czasie których przekazuje rodzicom pisemn informacj o uzyskanych przez uczniów ocenach.

 

§ 42

 

Zadania powo造wanych zespoów  nauczycielskich.

Nauczyciele mog  tworzy nast瘼uj帷e  zespo造:

wychowawcze, przedmiotowe, problemowo-zadaniowe.

1)      Zespo貫m kieruje przewodnicz帷y powo豉ny przez dyrektora na wniosek zespo逝.

2)      Spotkania zespoów odbywaj si  co najmniej  dwa razy w ci庵u roku szkolnego: przed rozpocz璚iem roku i na zako鎍zenie roku szkolnego oraz w miar bie膨cych potrzeb  na zaproszenie cz這nków zespo逝 lub Rady Pedagogicznej.

3)      Terminy spotka ustala przewodnicz帷y zespo逝.

4)      Posiedzenia s protoko這wane. Cz這nkowie zespo逝 wybieraj protokolanta.

5)      W posiedzeniu zespo逝 mog bra udzia inne osoby w zale積o軼i od omawianej tematyki i potrzeb.

 

6)      Nauczyciele prowadz帷y zaj璚ia  w danym oddziale tworz zespó, do zada tego zespo逝 nale篡:

a) opiniowanie programu z zakresu kszta販enia ogólnego przed dopuszczeniem do u篡tku w szkole,

b)   opracowanie wymaga edukacyjnych w zakresie poszczególnych zaj耩,

c)      modyfikowanie programów w razie potrzeb oraz koordynowanie tre軼i nauczania,

d)      dokonywanie wspólnej diagnozy klasy w zakresie potrzeb, zainteresowa i uzdolnie,

e)      ustalanie tre軼i wychowawczych realizowanych w ramach poszczególnych zaj耩 edukacyjnych,

f)        wytyczanie kierunków wychowawczych,

g)      analiza klasy pod k徠em osi庵ni耩 edukacyjnych  uczniów.

 

7. Zespó  przedmiotowy tworz nauczyciele danego b康 pokrewnego przedmiotu. W szkole zosta造 powo豉ne dwa zespo造 przedmiotowe:

-         nauczycieli nauczania zintegrowanego,

-         nauczycieli klas IV – VI..

 

Do zada zespo逝 przedmiotowego nale篡:

a)      opracowanie wewn徠rzszkolnego systemu oceniania, proponowanie wprowadzania zmian oraz dokonywania ewaluacji,

b)      ustalanie sposobów sprawdzania osi庵ni耩 edukacyjnych,

c)      doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

d)      gromadzenie pomocy dydaktycznych, tworzenie warsztatu pracy,

e)      planowanie rozwoju ucznia,

f)        ustalanie metod pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym oraz maj帷ym trudno軼i w nauce,

g)      uzgadnianie sposobów realizacji  programów nauczania, korelowanie tre軼i nauczania przedmiotów pokrewnych.

 

8.Ca這kszta速 problematyki wychowawczej na terenie szko造 koordynuje zespó wychowawczy. W sk豉d zespo逝 wchodz: wychowawcy klas, opiekun Samorz康u Uczniowskiego, przedstawiciele Samorz康u Uczniowskiego oraz zaprasza inne osoby (w miar potrzeb). Prac zespo逝 kieruje przewodnicz帷y powo造wany przez dyrektora szko造 na wniosek zespo逝.

 

9. Zadania zespo逝 wychowawczego:

a)      koordynacja ca這kszta速u pracy wychowawczej szko造,

b)      czuwanie nad w豉軼iw realizacj programu wychowawczego szko造,

c)      diagnoza sytuacji wychowawczej szko造,

d)      opracowywanie dzia豉 profilaktycznych szko造 wynikaj帷ych z potrzeb,

e)      proponowanie rodzicom mo磧iwo軼i skorzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

f)        czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka.

 

 § 43

 

Obs逝g ekonomiczno-finansow szko造 podstawowej prowadzi Gminny Zarz康 O鈍iaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich.

 

 

ROZDZIA   VI

 

UCZNIOWIE

 

§ 44

 

1.Ka盥y ucze ma prawo do znajomo軼i swoich praw oraz 鈔odków i procedur, jakie przys逝guj uczniom w przypadku ich naruszania.

 

2.Ucze ma prawo do nauki.

a)      Ucze ma prawo do swobodnego dost瘼u na zaj璚ia lekcyjne. Zakazane jest ograniczanie tego prawa poprzez wypraszanie ucznia z klasy lub niewpuszczanie go do sali lekcyjnej, z jakiegokolwiek powodu.

b)      Ucze ma prawo do korzystania  ze zbiorów biblioteki szkolnej. Godziny pracy biblioteki powinny umo磧iwia uczniom korzystanie z jej zbiorów podczas zaj耩  w szkole oraz  po ich zako鎍zeniu.

c)      Ucze ma prawo do pomocy w przypadku trudno軼i w nauce oraz korzystania z po鈔ednictwa psychologa lub pedagoga.

 

3.Ucze ma prawo do 篡cia bez przemocy fizycznej i psychicznej.

Ucze ma prawo do 篡czliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Ka盥y ucze ma prawo do poszanowania jego godno軼i.

Kary zapisane w Statucie nie mog narusza nietykalno軼i i godno軼i ucznia.

Ka盥y ucze ma prawo do ochrony prawnej przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

Sprawy powy窺ze szczegó這wo ujmuje Za陰cznik Nr 12, procedura nr  4.

 

4.Ucze ma prawo do ochrony swojego 篡cia prywatnego, rodzinnego i tajemnicy korespondencji.

a)      Wszelkie informacje dotycz帷e 篡cia prywatnego uczniów (sytuacja materialna, stan zdrowia) b璠帷e w dyspozycji wychowawcy i innych pracowników szko造 nie mog by rozpowszechnione.

b)      Czytanie lub publiczne odczytywanie listów uczniów, bez ich zgody, jest naruszeniem prawa do tajemnicy korespondencji.

 

5.Ucze ma prawo do zrzeszania si.

a)      Ucze ma prawo nale瞠 do organizacji i stowarzysze dzia豉j帷ych na terenie szko造. O przynale積o軼i ucznia niepe軟oletniego do danej organizacji lub stowarzysze decyduj rodzice.

b)      Ucze ma prawo organizowania dzia豉lno軼i kulturalnej, o鈍iatowej, sportowej  oraz rozrywkowej zgodnie z w豉snymi potrzebami i mo磧iwo軼iami organizacyjnymi szko造   -   za zgod dyrektora szko造.

c)      Wp造wanie na dzia豉lno嗆 szko造 poprzez dzia豉nia samorz康owe oraz wyboru nauczyciela pe軟i帷ego rol opiekuna Samorz康u Uczniowskiego.

 

6.Ucze ma prawo rozwijania swoich uzdolnie, talentów i zainteresowa.

a)      Ucze zdolny, po spe軟ieniu okre郵onych warunków, ma prawo do indywidualnego toku lub programu nauki. Zgod wydaje dyrektor po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej.

 

7.Ucze ma prawo do informacji:

a)      o jawnej i umotywowanej  ocenie. Nauczyciel ma obowi您ek poinformowania ucznia o ka盥ej wystawianej ocenie. Na pro軸 ucznia lub rodzica ocena ta powinna by uzasadniana,

b)      o zasadach oceniania, klasyfikacji i promowania ucznia,

c)      o przewidywanych ocenach okresowych lub rocznych. Informacja taka musi by przekazana przez ka盥ego nauczyciela w terminie okre郵onym w Wewn徠rzszkolnym Ocenianiu,

d)      o przewidywanej ocenie niedostatecznej na zako鎍zenie semestru lub roku szkolnego. Informacja ta musi by przekazana rodzicom ucznia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w terminie okre郵onym w Wewn徠rzszkolnym  Ocenianiu   [ Procedura nr  2 wg za陰cznika nr 12],

e)      o zasadach oceniania zachowania uczniów oraz mo磧iwo軼iach odwo豉nia od ustalonego stopnia [Procedura nr 3, za陰cznik nr 12 ],

f)        o warunkach przyst徙ienia i trybie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego, które okre郵aj odr瑿ne przepisy,

g)      do  zg這szenia nieprzygotowania do lekcji je郵i dzie wcze郾iej reprezentowa szkol w zawodach lub konkursach przedmiotowych,

h)      do dwóch nieprzygotowa z danego przedmiotu w semestrze po zg這szeniu tego faktu nauczycielowi przed lekcj [Procedura nr 1, za陰cznika nr  12],

i)        do ukierunkowania jak prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz oceny, co jaki czas, swoich stara w tym zakresie,

j)        do znajomo軼i celu lekcji, swoich zada lekcyjnych oraz jasnego i zrozumia貫go dla nich przekazu tre軼i,

k)      do zadawania pyta nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudno軼i w toku lekcji.

l)        do oceny pracy domowej,

m)    zg這szenia ch璚i poprawienia oceny i uwzgl璠nienia  tej pro軸y przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminie.

 

8.Ucze ma prawo wyra瘸nia w豉snych pogl康ów i opinii.

a)      Ucze ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to zawiera swobod poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie.

b)      Ucze ma prawo do posiadania i wypowiadania kontrowersyjnych pogl康ów  i opinii niezgodnych z kanonami nauczania. Prawo to nie zwalnia ucznia od znajomo軼i tre軼i przewidzianych materia貫m nauczania i od zachowania zakazu u篡wania sów obel篡wych i wulgarnych.

c)      Pogl康y i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z pogl康ami nauczyciela nie mog mie wp造wu na uzyskiwane przez ucznia oceny merytoryczne.

 

9.Ka盥y ucze  posiada wolno嗆 sumienia, religii i przekona.

a)      Ucze ma prawo do swobodnego wyra瘸nia my郵i i przekona 鈍iatopogl康owych i religijnych, je郵i nie narusza tym dobra innych ludzi.

b)      Ucze ma prawo ucz瘰zcza na lekcje religii lub etyki, za zgod rodziców.

c)      Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie mo瞠 by powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

 

10. Ucze ma prawo do ochrony zdrowia.

a)      Ucze ma prawo do higienicznych warunków nauki stosownie do wieku dziecka.

b)      Ucze ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniaj帷ych bezpiecze雟two.

c)      Ucze ma wp造w na organizacj 篡cia szkolnego, umo磧iwiaj帷ego zachowanie w豉軼iwych proporcji mi璠zy wysi趾iem szkolnym a mo磧iwo軼i rozwijania  i zaspakajania w豉snych zainteresowa.

d)      Ucze ma prawo do odpoczynku w  przerwach  mi璠zylekcyjnych.

e)      Ucze ma prawo do reprezentowania jego interesów poprzez Rzecznika Praw Ucznia, wybranego w drodze demokratycznych wyborów przez uczniów.

f)        Ucze ma prawo do ustnego przedstawienia swojego problemu wychowawcy klasy b康 do jego pisemnego przedstawienia przy wykorzystaniu „Skrzynki zaufania”.

Tygodniowy rozk豉d zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych uczniów powinien by ustalony z uwzgl璠nieniem:

1)      równomiernego roz這瞠nie zaj耩 w poszczególnych dniach tygodnia,

2)      ró積orodno軼i zaj耩 w ka盥ym dniu,

3)      nie 陰czenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zaj耩 z tego samego przedmiotu z wyj徠kiem przedmiotów, których program tego wymaga.

 

Ucze   ma   obowi您ek  :

 

1.      Systematycznego przygotowywania si, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zaj璚iach edukacyjnych: obowi您kowych, wyrównawczych, wybranych przez siebie zaj璚iach pozalekcyjnych oraz w 篡ciu szko造.

2.      Nadrobienia realizowanego materia逝 w ci庵u jednego dnia w przypadku reprezentowania szko造 w konkursach, zawodach, itp.

3.      Wykorzystywania w pe軟i czasu przeznaczonego na nauk, rzetelnej pracy  nad poszerzaniem swych umiej皻no軼i i wiedzy.

4.      Przestrzegania zasad kultury wspó鹵ycia spo貫cznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szko造, godnego i kulturalnego zachowania si poza szko陰, w 鈔odkach transportu publicznego oraz dbania o kultur j瞛yka.

5.      Zachowania si w ka盥ej sytuacji w sposób godny m這dego Europejczyka.

6.      Post瘼owania zgodnego z dobrem szkolnej spo貫czno軼i, dbania o honor i tradycje szko造, wspó速worzenia jej autorytetu.

7.      Podporz康kowania si zaleceniom i zarz康zeniom dyrektora szko造, Rady Pedagogicznej, nauczycieli, pracowników szko造 oraz ustaleniom Rady Samorz康u Szkolnego  lub klasowego.

8.      Odpowiedzialno軼i za 篡cie w豉sne czy kolegów, bezpiecze雟two, zdrowie i prawid這wy rozwój psychofizyczny oraz utrzymanie w豉snej higieny osobistej i czysto軼i w miejscu zaj耩, w których uczestniczy.

9.      Noszenia na terenie szko造 zmiennego obuwia i  stroju szkolnego w tonacji: bia貫j, be穎wej, szarej, niebieskiej, granatowej, czarnej. Wyj徠kiem s okre郵one przez dyrektora szko造 dni, do których nale膨: dzie rozpocz璚ia  i zako鎍zenia roku szkolnego, udzia w wycieczce, zawodach konkursach, Dzie Dziecka, Pierwszy Dzie Wiosny, bale klasowe i szkolne, zaj璚ia dodatkowe, w innych przypadkach, które okre郵i w razie potrzeby rada pedagogiczna.

9a. Posiadania stroju sportowego sk豉daj帷ego si z bia貫j koszulki, granatowych spodenek, bia造ch skarpetek oraz obuwia sportowego z jasn podeszw.

10.  Troszczenia si o mienie szko造, przestrzeganie regulaminów klasopracowni, estetyczny wygl康  oraz porz康ek na terenie szko造, boiska szkolnego, zarazem ma obowi您ek d捫enia  naprawienia wyrz康zonej szkody, po uprzednim powiadomieniu rodziców ucznia.

[Procedura nr  4, za陰cznika nr  12].

11.  Szanowania pogl康ów  i przekona innych ludzi, wolno軼i, godno軼i osobistej drugiego cz這wieka; zachowania  tajemnicy korespondencji.

12.  Przebywania  w 鈍ietlicy szkolnej pod opiek wychowawcy 鈍ietlicy lub pod opiek nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej, gdy nie bierze udzia逝 w lekcji religii.

13.  Powstrzymania si od  palenia tytoniu,  picia alkoholu, u篡wania narkotyków i innych 鈔odków odurzaj帷ych; w przypadku nieprzestrzegania tego zakazu ma zastosowanie procedura  nr  5, za陰cznika  nr 12.

14.  Starannego prowadzenie zeszytu zgodnie z wymaganiami nauczycieli.

15.  Aktywnego udzia逝 w lekcji, przestrzegania ustalonych zasad i porz康ku w czasie lekcji, uzupe軟iania braków wynikaj帷ych z absencji, np. chorobowej.

16.  Starannego wykonywania pracy domowej.

17.  Uczniowie zobowi您ani s ponadto do permanentnej dba這軼i o wystrój swojej klasy. Z ko鎍em ka盥ego roku szkolnego uczniowie uczestnicz w finansowaniu szkód powsta造ch podczas ca這rocznego korzystania z klasopracowni „symboliczn kwot”.

 

Uczniowi zakazuje si:

a)      opuszczania szko造 bez zgody wychowawcy, nauczyciela (szczegó這we procedury zwalniania ucznia za陰cznik nr  12, procedura 6).

b)      korzystanie w czasie zaj耩 lekcyjnych z telefonów komórkowych, w przypadku z豉mania zakazu nauczyciel post瘼uje zgodnie z procedur, za陰cznik nr  12, procedura 5.

c)      przynoszenia do szko造 przedmiotów i substancji niebezpiecznych typu: no瞠, scyzoryki, petardy, gazy  [Procedura nr 5,  za陰cznik  nr 12 ].

d)      przynoszenia do szko造 u篡wek i 鈔odków odurzaj帷ych [Procedura nr5, za陰cznik  nr 12].

 

§ 45

 

Uczniowie wykazuj帷y szczególne uzdolnienia i zainteresowania mog otrzymywa zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor szko造 na zasadach okre郵onych w okre郵onych przepisach.

 

§ 46

 

Ucze publicznej szko造 podstawowej mo瞠 otrzymywa nagrody i wyró積ienia za:

-     rzeteln nauk.

-         prac na rzecz szko造 i 鈔odowiska.

-         wybitne osi庵ni璚ia.

-         wzorow postaw.

Nagrody przyznaje dyrektor szko造 na wniosek wychowawcy klasy, Samorz康u Uczniowskiego,  Rady Rodziców, po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej.

Ustala si nast瘼uj帷e rodzaje nagród:

za wyniki w nauce -

a)      odznaka wzorowego ucznia w klasach I -III

b)      statuetka

c)      list pochwalny dla rodziców

d)      pochwa豉 pisemna, ustna na forum klasy, szko造

za osi庵ni璚ia sportowe -

a)      dyplom

b)      puchar

c)   pochwa豉 pisemna, ustna na forum klasy, szko造

e)      nagroda rzeczowa

za udzia w 篡ciu szko造 -

a)      nagroda rzeczowa

b)      list pochwalny

c)      dyplom

d)      pochwa豉 ustna

za reprezentowanie szko造 na zewn徠rz ( udzia w konkursach, zawodach, uroczysto軼iach ) -

a)      nagroda rzeczowa

b)      dyplom

c)      puchar

d)      pochwa豉 na forum klasy, szko造

e)      list pochwalny dla rodziców

f)        podwy窺zenie oceny z przedmiotów i zachowania

za pomoc innym -

a)      pochwa豉 ustna na forum klasy, szko造

b)      list pochwalny dla ucznia

c)      podwy窺zenie oceny z zachowania

Nagrody rzeczowe finansowane s przez Rad Rodziców na zasadach i w wysoko軼i ustalonej przez Rad Rodziców.

 

Ucze otrzymuje promocj z wyró積ieniem je郵i na koniec roku szkolnego uzyska 鈔edni ocen co najmniej 4,75, w tym  przynajmniej bardzo dobr ocen zachowania. Je郵i ucz瘰zcza na dodatkowe zaj璚ia edukacyjne z  religii lub etyki, do 鈔edniej ocen, wlicza si tak瞠 roczne oceny uzyskane z tych zaj耩. Ocena niedostateczna z tych przedmiotów, nie ma wp造wu na promocj ucznia do kolejnej klasy.

 

§ 47

 

W Publicznej Szkole Podstawowej ustala si kary za nast瘼uj帷e przewinienia.

 

1.Niekulturalnego zachowania si ( wulgarne s這wnictwo, gesty, itp.):

a)      upomnienie wobec klasy z wpisem do zeszytu uwag,

b)      powiadomienie rodziców,

c)      obni瞠nie oceny z zachowania.

2.Opuszczania zaj耩 edukacyjnych bez usprawiedliwienia:

a)powiadomienie rodziców przez wychowawc,

b)obni瞠nie oceny z zachowania.

3.Stosowanie przemocy wobec kolegów:

a)nagana udzielona przez dyrektora szko造,

b)obni瞠nie oceny z zachowania,

c)przeniesienie do innej klasy.

4.ζmanie regulaminów i statutu szko造, norm obyczajowych oraz prawnych dotycz帷ych nast瘼uj帷ych sytuacji:

a)zniszczenie mienia szko造 lub mienia osób znajduj帷ych si na terenie szko造,

b)fa連zowania dokumentacji,

c)palenie papierosów  na terenie szko造, cz瘰towanie, namawianie  kolegów,

d)u篡wanie alkoholu w miejscu publicznym, na dyskotece szkolnej, bycie w stanie nietrze德ym na lekcji, namawianie do picia alkoholu,

e)kradzie瞠 i wymuszenia,

f)rozpowszechnianie narkotyków lub bycie pod ich wp造wem,

g)przychodzenie na zaj璚ia bez wymaganego jednolitego dla uczniów stroju szkolnego.

 

Wszystkie przypadki naruszania norm b璠 rozpatrywane indywidualnie w zale積o軼i od postawy ucznia, powtarzalno軼i sytuacji, stopnia nasilenia aspo貫cznego zachowania.

Proponuje si wówczas zastosowanie nast瘼uj帷ych 鈔odków wychowawczych:

I stopie

 rozmowa z wychowawc i udzielenie upomnienia s這wnego,

a)      wpisanie nagany do dziennika,

b)      obni瞠nie oceny z zachowania,

c)      zakaz uczestnictwa z zaj璚iach pozalekcyjnych, wycieczkach.

II stopie

d)      zawieszenie w prawach ucznia,

III stopie

e)      rozmowa z pedagogiem u鈍iadamiaj帷a konsekwencje,

f)        wezwanie rodziców i powiadomienie o zachowaniu,

g)      rozpatrzenie sprawy przez Zespó Interwencji Wychowawczej, sk豉daj帷y si  z pedagoga, dyrektora, przedstawiciela Samorz康u Uczniowskiego, nauczyciela wychowawcy lub danego przedmiotu,

h)      powiadomienie policji,

 

§ 48

 

Za nieprzestrzeganie postanowie Statutu Szko造 lub naganne zachowanie na terenie szko造 ucze mo瞠 by ukarany.

 

1.Od ka盥ej wymierzonej  kary ucze mo瞠 si odwo豉 za po鈔ednictwem Samorz康u Uczniowskiego, wychowawcy lub  rodziców do dyrektora szko造 w terminie dwóch dni.

2.Wykonanie kary mo瞠 zosta zawieszone na czas próbny (nie d逝瞠j ni pó roku), je瞠li ucze uzyska por璚zenie Samorz康u Klasowego lub Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej.

3.Na podstawie uchwa造 Rady Pedagogicznej dyrektor szko造 mo瞠 skierowa wniosek  do Kuratorium o przeniesienie ucznia do innej szko造.

 

§ 49

 

1.      Na podstawie uchwa造 Rady Pedagogicznej dyrektor szko造 mo瞠 skre郵i ucznia z listy uczniów, gdy ten:

a)      umy郵nie spowodowa uszczerbek na zdrowiu innej osoby,

b)      nagminnie dopuszcza si kradzie篡,

c)      demoralizuje innych uczniów,

d)      permanentnie narusza  postanowienia Statutu Szko造.

2.      Ucze mo瞠 by skre郵ony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem go do innej szko造, na zasadach okre郵onych odr瑿nymi przepisami.

 

§ 50

 

1.            Rzecznikiem  Praw Ucznia mo瞠 zosta ka盥y nauczyciel, wybrany w demokratycznych wyborach na okres jednego roku. O trybie wyboru stanowi Regulamin SU za陰cznik   nr  9

2.            Rzecznik Praw Ucznia jest organem niezale積ym od administracji o鈍iatowej.

 

3.            Do kompetencji Rzecznika Praw Ucznia nale篡 :

 • obserwacja realizacji praw i obowi您ków ucznia,
 • reprezentowanie interesów ucznia wobec Rady Pedagogicznej szko造 i dyrektora szko造,
 • czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia,
 • wspieranie dzia豉lno軼i Samorz康u Uczniowskiego,
 • rozstrzyganie spraw spornych mi璠zy uczniem a nauczycielem,
 • wyst瘼owanie do Dyrektora szko造 z odpowiednimi wnioskami dotycz帷ymi praw ucznia,
 • upowszechnianie w鈔ód uczniów wiedzy dotycz帷ej ich praw i obowi您ków.

4.            W przypadku rezygnacji osoby b璠帷ej Rzecznikiem Praw Ucznia przed up造wem kadencji , przeprowadza si niezw這cznie kolejne.

5.            Odwo豉nia Rzecznika Praw Ucznia mo瞠 dokona dyrektor szko造 na wniosek 51 % liczby uczniów szko造.

 Rozdzia VII

 

RODZICE

 

§ 51

 

1.      Rodzice i nauczyciele wspó責zia豉j ze sob w procesie  wychowania i kszta販enia dzieci.

 1. Rodzice s informowani o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole w czasie zebra ogólnych i klasowych.
 2. Wychowawca  klasy zapoznaje rodziców z Wewn徠rzszkolnym Ocenianiem na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego ( na pierwszym zebraniu klasowym).
 3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego zapoznaj rodziców z kryteriami ocen.

 

 1. Rodzice maj prawo do :
 • uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, post瘼ów   i przyczyn trudno軼i w nauce,
 • uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kszta販enia swojego dziecka.
 • udzia逝 w lekcji z wybranego przedmiotu.

 

 1. Rodzice maj obowi您ek :
 • zg豉szania si do szko造 na wezwanie wychowawcy, nauczyciela ucz帷ego  lub dyrektora szko造 w sprawach dotycz帷ych ich dzieci,
 • uczestniczenia w organizowanych sta造ch spotkaniach w celu wymiany informacji   o dziecku,
 • interesowania si prac domow swojego dziecka, a tak瞠 zapewnienia w豉軼iwych warunków    w mieszkaniu do swobodnej pracy domowej dziecka,
 • wyposa瞠nia ucznia  w niezb璠ne do realizacji obowi您ku szkolnego przybory  i podr璚zniki,
 • systematycznej kontroli pracy swojego dziecka w szkole i domu.

 

 1. W celu umo磧iwienia rodzicom  kontaktów z nauczycielami, jeden raz w miesi帷u organizowane s  indywidualne konsultacje.

 

 1. Szczegó這we cele i zadania wspó逍racy z rodzicami okre郵a odr瑿ny plan. Za陰cznik Nr 6.

 

PLAN  WSPÓΝRACY  Z   RODZICAMI

 

Szko豉 wspiera rodzin i stwarza warunki dobrej wspó逍racy z rodzicami.

 


CELE ZADANIA: NAUCZYCIELE WSPOMAGAJ。Y TERMIN REALIZACJI
Stwarzanie warunków sprzyjaj帷ych kontaktom z rodzicami.   dyrektor  
  zorganizowanie na terenie szko造 miejsc spotka z rodzicami, wychowawca IX
  wype軟ienie ankiety, ustalenie form i terminów spotka roboczych, nauczyciele przedmiotów I 鈔oda miesi帷a
  zorganizowanie comiesi璚znych konsultacji indywidualnych, wychowawca ca造 rok
  anga穎wanie rodziców w 篡cie szko造, umo磧iwienie im uczestnictwa w imprezach kulturalnych, wychowawca ca造 rok
  projektowanie skutecznych form komunikowania si szko造 z domem i domu ze szko陰. Rada Pedagogiczna  
  Stworzenie dobrego systemu przekazywania informacji. wychowawca ca造 rok
  pe軟a i jasna informacja dotycz帷a polityki edukacyjnej, misji i wizji szko造, wychowawca ca造 rok
  zapoznanie rodziców ze Statutem, podstaw programow kszta販enia ogólnego, programami nauczania, Wewn徠rzszkolnym Systemem Oceniania, kryteriami ocen, wychowawca ca造 rok
  informowanie na bie膨co o wynikach osi庵ni皻ych przez dziecko oraz o sprawach wychowawczych, szczegó這we formy utrzymywania kontaktu szko造 z rodzicami. wychowawca ca造 rok
  Tworzenie warunków do aktywno軼i rodziców. wychowawca wed逝g potrzeb
  w陰czanie rodziców w decydowanie w sprawach zwi您anych z 篡ciem szko造, wychowawca wed逝g potrzeb
  zapraszanie rodziców do wspó逍racy przy wypracowywaniu gównych za這瞠 programu wychowawczego klasy, szko造. dyrektor  

Szko豉 jest 鈔odowiskiem wszechstronnego rozwoju osobowo軼i ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, spo貫cznym, zdrowotnym, estetycznym i moralnym.

CELE ZADANIA: NAUCZYCIELE WSPOMAGAJ。Y TERMIN REALIZACJI
Wspomaganie ucznia i jego rodziny na gruncie uniwersalnego systemu warto軼i.   dyrektor  
  zapoznanie z sytuacj rodzinn ucznia, pedagog ca造 rok
  systematyczna wspó逍raca z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, zdrowia, profilaktyki, wychowawca wed逝g potrzeb
  systematyczna wspó逍raca rodziców z pedagogiem szkolnym, pedagog ca造 rok
  organizowanie imprez integruj帷ych klas oraz integracj ze 鈔odowiskiem, wychowawca wg kalendarza imprez
  organizowanie imprez z rodzicami ? pedagogizacja, nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie zgodnie z planem
  piel璕nowanie tradycji narodowych i szkolnych, tematyka lekcji wychowawczych promuj帷ych pozytywn hierarchi warto軼i. wychowawca ca造 rok
  Rozwijanie poprawnych relacji mi璠zy cz這nkami spo貫czno軼i szkolnej. wychowawca ca造 rok
  podmiotowe traktowanie uczniów, u鈍iadamianie uczniom praw dziecka, ucznia, cz這wieka oraz obowi您ków, wszyscy nauczyciele ca造 rok
  terapia problemów emocjonalnych, pedagog ca造 rok
  adaptacja spo貫czna. pedagog ca造 rok
Zapewnienie uczniom bezpiecze雟twa.   dyrektor  
  zapewnienie higieny pracy umys這wej uczniowi, wychowawca ca造 rok
  organizowanie spotka tematycznych z udzia貫m policji oraz dotycz帷ych Profilaktyki patologii i uzale積ie, wychowawca ca造 rok
  organizowanie pogadanek o tematyce prozdrowotnej. wychowawca raz w miesi帷u
Wdra瘸nie uczniów do wspó逍racy w grupie.   wychowawca ca造 rok
  organizowanie imprez szkolnych, nauczyciele  
  dbanie o wystrój klasy i szko造 uczniowie  
Wspó逍raca z rodzicami i 鈔odowiskiem lokalnym.   Rada Rodziców  
  w陰czanie si w organizacj imprez przez rad Rodziców, TSKN wed逝g potrzeb
  nawi您ywanie wspó逍racy z organizacjami pozarz康owymi. Rada So貫cka wed逝g potrzeb

Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.

CELE ZADANIA: NAUCZYCIELE WSPOMAGAJ。Y TERMIN REALIZACJI
Kszta販enie umiej皻no軼i wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.   wychowawca  
  rozpoznanie poziomu i sprawno軼i warunkuj帷ych opanowanie przez uczniów umiej皻no軼i, w tym j瞛ykowych. nauczyciele przedmiotów ca造 rok
Rozwijanie ogólnej wra磧iwo軼i artystycznej oraz otwarto軼i i tolerancji wobec innych kultur.   wychowawca  
  stwarzanie twórczej aktywno軼i uczniów. nauczyciele przedmiotów ca造 rok
Zainteresowanie 鈍iatem, jego ró積orodno軼i, bogactwem i pi瘯nem.   wychowawca  
  udzielanie uczniowi pomocy w rozumieniu samego siebie, przekazywanie wiedzy na temat budowy i z這穎no軼i 鈍iata, wyrabianie poczucia odpowiedzialno軼i za 鈔odowisko. nauczyciele przedmiotów ca造 rok

Opracowa豉: mgr Joanna Gawlik

 

Rozdzia   VIII

 

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM

 

§ 52

 

Szko豉 sprawuje nast瘼uj帷e formy opieki nad uczniami:

1.      Nad dzie熤i specjalnej troski i niepe軟osprawnymi poprzez odpowiednie umiejscowienie w klasie, szczególny nadzór nauczycieli, piel璕niarki.

2.      W uzasadnionych przypadkach szko豉 organizuje dora幡 pomoc materialn w formie dofinansowania obiadów, zapomóg jednorazowych, wypo篡czania podr璚zników.

3.      Sugeruje rodzicom konieczno嗆 wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych poradniach specjalistycznych w celu okre郵enia przyczyn wyst瘼uj帷ych trudno軼i i form pomocy.

4.      Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, zapewnia indywidualn opiek.

 

§ 53

 

Uczniom maj帷ym trudno軼i z opanowaniem przewidzianych programem nauczania umiej皻no軼i szko豉 oferuje nast瘼uj帷e formy pomocy:

1.      W klasach  I –III – zaj璚ia wyrównawcze.

2.      W klasach IV – VI – zaj璚ia wyrównawcze i pomoc kole瞠雟k.

3.      Obni瞠nie  wymaga edukacyjnych (na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).

4.      Indywidualn pomoc nauczyciela.

5.      Pomoc w odrabianiu zada na 鈍ietlicy szkolnej.

 

§ 54

 

Organizacja wspó責zia豉nia z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 鈍iadcz帷ymi poradnictwo i specjalistyczn pomoc dzieciom i rodzicom.

1.      Szko豉 wspó逍racuje w zakresie poradnictwa i 鈍iadczenia specjalistycznej pomocy uczniom i rodzicom z nast瘼uj帷ymi instytucjami: Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Strzelcach Opolskich.

2.      Koordynatorami wspó逍racy z  w/w placówkami s  pedagog szkolny oraz wychowawcy klas.

 

§  55

 

Zasady wspó責zia豉nia szko造 podstawowej z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 

1.      Rodzice i nauczyciele wspó責zia豉j ze sob w sprawach wychowania i kszta販enia dzieci. Wspó責zia豉nie odbywa si w nast瘼uj帷ych formach:

a)      bezpo鈔ednie kontakty rodziców i nauczycieli w ka盥ym czasie w terminie uzgodnionym z nauczycielem w sprawie informacji o post瘼ach ucznia i jego zachowaniu oraz udzielanie porad w zakresie wychowania i dalszego kszta販enia dziecka,

b)      wspólne ustalanie przez wychowawc i rodziców zamierze w zakresie organizowania imprez kulturalnych, wycieczek, pomocy dla potrzebuj帷ych,

c)      pomoc rodziców w drobnych naprawach pomocy dydaktycznych, sprz皻u i wystroju sali lekcyjnej,

d)      uczestnictwa rodziców w zaj璚iach otwartych i imprezach kulturalno-wychowawczych organizowanych przez szkol,

e)      uczestnictwo w opracowaniu Programu Wychowawczego Szko造,

f)        udzia w zebraniach plenarnych Rady Rodziców i innych spotkaniach organizowanych przez dyrekcj.

 

 

2.      Wspó責zia豉nie rodziców i nauczycieli odbywa si z uwzgl璠nieniem prawa rodziców do:

a)      znajomo軼i wymaga edukacyjnych wynikaj帷ych z realizowania programów nauczania oraz sposobów sprawdzania osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia,

b)      znajomo軼i programu wychowawczego szko造, zada i zamierze dydaktyczno-wychowawczych w klasie i w szkole,

c)      znajomo軼i przepisów oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz prowadzenia  egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,

d)      jawno軼i wszystkich ocen,

e)      zasady oceniania zachowania, znajomo軼i kryteriów wystawiania ocen z zachowania,

f)        do pe軟ej informacji o przewidzianych ocenach na koniec roku szkolnego, ocenach 鈔ódrocznych i bie膨cych,

g)      uzasadnienia przez nauczyciela na pro軸 rodziców ocen cz御tkowych z prac pisemnych, w przedziale 1-ego tygodnia oraz semestralnych z zaj耩 edukacyjnych oraz zachowania,

h)      do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, post瘼ów, wyst瘼uj帷ych trudno軼i, uzdolnie, zainteresowa,

i)        wyra瘸nia i przekazywania opinii na temat pracy szko造,

j)        znajomo軼i regulaminu wewn徠rzszkolnego szko造 okre郵aj帷ego prawa i obowi您ki uczniów oraz stosowane formy nagród i kar,

k)      znajomo嗆 zarz康zenia wewn皻rznego dotycz帷ego spraw bezpiecze雟twa dzieci   w szkole,

l)        wgl康u do ocenianych prac kontrolnych uczniów,

m)    niezw這cznego powiadamiania przez szko喚 o szkodach wyrz康zonych przez ucznia i innych zdarzeniach dotycz帷ych jego zdrowia lub negatywnego zachowania si, w tym zdarzeniach mog帷ych skutkowa odpowiedzialno軼i karn.

n)      Otrzymywania od szko造 informacji o nieusprawiedliwionej nieobecno軼i dziecka powy瞠j dwóch tygodni kalendarzowych.

 

 

Rozdzia IX

 

OBOWI╴EK SZKOLNY

ZASADY   REKRUTACJI  UCZNIÓW

 

§ 56

 

1.            Do  szko造 przyjmuje si dzieci podlegaj帷e  obowi您kowi szkolnemu zamieszka貫 w obwodzie szko造.

2.            Do szko造 ucz瘰zczaj uczniowie od siódmego roku 篡cia.

3.            Na wniosek rodziców nauk w szkole podstawowej mo瞠 tak瞠 rozpocz望 dziecko, które w danym roku kalendarzowym ko鎍zy 5 lat, je瞠li wykazuje psychofizyczn dojrza這嗆 do podj璚ia nauki szkolnej. Decyzj o wcze郾iejszym przyj璚iu dziecka do szko造 podstawowej podejmuje dyrektor szko造 po zasi璕ni璚iu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4.            Decyzj o odroczeniu przyj璚ia dziecka do szko造 wydaje dyrektor na podstawie przedstawionego orzeczenia z poradni   psychologiczno- pedagogicznej.

5.            Dyrektor mo瞠 przyj望 do szko造 dziecko, które nie mieszka w obwodzie szko造.

6.            Na wniosek rodziców dyrektor szko造 podstawowej do której dziecko zosta這 przyj皻e, mo瞠 zezwoli w drodze decyzji, na spe軟ianie przez dziecko odpowiednio obowi您ku nauki poza szko陰.

 

§ 57

 

1.          Dyrektor  prowadzi ksi璕 ewidencyjn dzieci zamieszka造ch w obwodzie szko造 oraz ksi璕 uczniów szko造.

2.         Wpisów do ksi璕i ewidencji dzieci dokonuje si na podstawie wykazów przedstawionych przez Urz康 Miejski  w Strzelcach Opolskich.

 

§ 58

 

Dyrektor sprawuje kontrol spe軟iania obowi您ku szkolnego przez dzieci zamieszkuj帷e  w obwodzie szko造 w zakresie ustalonym w ustawie.

 

§ 59

 

Dyrektor wykre郵a z listy uczniów dziecko, które na wniosek rodziców przestaje ucz瘰zcza do tej szko造 i podejmuje nauk w innej szkole podstawowej.

 

Rozdzia   X

 

POSTANOWIENIA  KO哸OWE.

 

§ 60

 

1.         Publiczna Szko豉 Podstawowa w B這tnicy Strzeleckiej  u篡wa piecz璚i urz璠owej zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

 

REJESTR PIECZ犴I I STEPLI U玆WANYCH W SZKOLE:

 

 • Piecz耩 du瘸 metalowa

 

 

 • Piecz耩 ma豉 metalowa

 

 

 • Stempel pod逝積y z adresem szko造

 

 

 • Stempel okr庵造 biblioteki

 

 

 • Stempel REGON

 

 

 • Stempel do PKD

 

 

 • Stempel 鈍ietlicy szkolnej

 

 

 • Stempel Samorz康u Uczniowskiego

 

§ 61

 

1.         Szko豉 posiada w豉sny sztandar zwi您any z imieniem szko造 oraz ceremonia szkolny.

2.         Podczas uroczysto軼i, których ceremonia szkolny jest okre郵ony poni瞠j, uczniów oraz pracowników szko造 obowi您uje od鈍i皻ny strój.

Publiczna Szko豉 Podstawowa  posiada w豉sny ceremonia nast瘼uj帷ych uroczysto軼i:

 

a)      CEREMONIA ROZPOCZ犴IA ROKU SZKOLNEGO:

-         powitanie nauczycieli, uczniów, rodziców oraz go軼i,

-         wprowadzenie pocztu sztandarowego,

-     od酥iewanie hymnu narodowego,

-         wys逝chanie przemówienia dyrektora szko造,

-         wyprowadzenie pocztu sztandarowego,

-     program artystyczny,

-     zako鎍zenie uroczysto軼i.

 

 

b) CEREMONIA ZAKO哸ZENIA ROKU SZKOLNEGO:

-         powitanie nauczycieli, uczniów, rodziców oraz go軼i,

-         wprowadzenie pocztu sztandarowego,

-         od酥iewanie hymnu narodowego,

-         uroczyste przekazanie sztandaru przedstawicielom  klasy V,

-         wyprowadzenie pocztu sztandarowego

-         wys逝chanie przemówienia dyrektora szko造,

-         wr璚zenie 鈍iadectw z wyró積ieniem

-         wr璚zenie nagród,

-         program artystyczny

-         zako鎍zenie uroczysto軼i.

 

c) CEREMONIA PO浩GNANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ:

-         wyst徙ienie dyrektora szko造,

-         rozdanie 鈍iadectw, nagród, dyplomów,

-         po瞠gnanie szko造 przez uczniów klasy szóstej,

-         po瞠gnanie absolwentów przez uczniów klasy pi徠ej.

 

d)  CEREMONIA PASOWNIA NA UCZNIA;

-         przemówienie dyrektora szko造,

-         powitanie uczniów klasy pierwszej przez Samorz康 Uczniowski,

-         wprowadzenie pocztu sztandarowego,

-         akt 郵ubowania,

-         pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szko造,

-         wyprowadzenie pocztu sztandarowego

-         cz窷 artystyczna,

-         wr璚zenie drobnych upominków i kwiatów uczniom klasy pierwszej

-         od kolegów z  klasy drugiej i trzeciej.

e)  CEREMONIA OBCHODÓW  名I﹗ PA垶TWOWYCH:

      11 LISTOPADA I 3 MAJA; podczas których poczet sztandarowy uczestniczy 

      w uroczysto軼iach od pocz徠ku do ko鎍a ich trwania, wed逝g scenariusz uroczysto軼i.

 

§ 62

 

Szko豉 prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

 

§ 63

 

Zasady prowadzenia przez szko喚 gospodarki finansowej i materia這wej okre郵aj odr瑿ne przepisy

 

§ 64

 

Zmiany statutu dokonuje Rada Pedagogiczna w drodze uchwa造 podj皻ej zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów obecnych na zebraniu plenarnym.

 

§ 65

 

1.Postanowienia Statutu obowi您uj od dnia uchwalenia go przez Rad Pedagogiczn szko造.

2.Zasady post瘼owania w sprawie uchylenia niektórych postanowie Statutu okre郵a ustawa.